Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. of bij de catechisatien van geene dan van kerkelijke geaprobeerde leerboeken gebruik gemaakt wordt, en bij hun die zig tot het doen der belijdenis laaten bekwaamen van geene, waar in de caracterizeerende leerstukken worden overgeslagen.

D. Aan den Predikant en Ouderlingen, de Diaconen buitenstaande.

3. of er ook eenige klagten zij in opzigt van hun leer of leeven".

Op het concept-plan der kerkvisitatie volgt dat der examina.

„Gecommitteerden ad causam ,.. waren eenparig van begrip dat men in dezen tijd van vernieuwden aanval op de gewigtigste leerstukken van onzen Godsdienst die te gevaarlijker was, omdat het onder schijn van Hervorming of Zuivering van de verbastering des Christendoms wierd ondernoomen, niet te oplettend zijn kon, op alles wat in deezen ook onder ons ter afwending der gevaarlijke gevolgen van dien aanval, en ter be-, waaring van de zuivere Evangelieleer in onze Kerkgemeentens nuttig was.

De eerste afdeeling, behelzende het geene voor, bij en na de Examina zal zijn in acht te nemen.

3. Elk die zig ter Examen aangeeft, zal verklaaren moeten, de Formulieren van Eenigheid geleezen, en wel overwogen te hebben, of anders des weegens vermaand worden, zullende het Examen zelve niet voortgaan, zoo hij vooraf daarop niet voldoende antwoordt.

4. Bij de aangeeving zal hem ter hand gesteld worden Copie der Acte van onderteekening om te weeten waar toe hij zig zal moeten verbinden.

5. De Tekst die de Examinandus zal behandelen zal hem opgegeeven worden door de Moderatooren der Classis... en zal het altijd een Tekst zijn uit welker behandeling men zijne denkwijze op het stuk der Leere bijzonder der betwisten stukken genoegzaam kan afneemen.

Sluiten