Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordende, zal de kerkenraad of Consulent der plaatze zorgen, dat hem met den Beroepbrief ook een Exemplaar der Formulieren van Eenigheid, en Copij van de Acte der onderteekening worde toegezonden, ten einde zulk een weete waar toe hij bij het inkomen in de Nederlandsche kerk zig verbinden moet.

5. Ten allen tijde zal in eiken kerkeraad bij de hand zijn een Exemplaar van de Formulieren van Eenigheid en de Acte der onderteekening, waarmee de Predikanten zig in de Classen verbinden zig daar aan te zullen houden, ten einde de kerkenraadsleden van derzelver inhoud

niet onkundig zijn" J)-

Voorts stelden Gecommitteerden voor, de concurrentie te verzoeken van al de kerkvergaderingen van ons vaderland, speciaal van Zuid-Holland, en de medewerking der theologische professoren.

Al het bovenstaande werd door de synode van 1791 gearresteerd, de bedenkelijkheden werden in handen der deputaten tot praeadvies gesteld.

Tot zoover de plannen 1791. Een program van actie, geen teeken des doods.

In de synode van Enkhuizen 1792 (art. 8) bleek, dat hun voornaamste inhoud, de locale kerkvisitatie, reeds uitvoering vond in de classes Haarlem en Amsterdam. De vier andere classen worstelen nog met de onkosten. Zij zullen Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier om hulp verzoeken.

Dergelijke kerkvisitatie werd reeds door gansch Neder-

i) «9. Nademaal de Formulieren van Liturgie, en de Kerkgezangen door alle tijden in Gods kerk wegens derzelver herhaald gebruik niet weinig hebben toegebragt tot bewaaring en voortplanting der waare geloofsleer, begrijpen Gecommitteerden dat het in den tegenwoordigen tijd ook voordeel doen en zelf een nuttige invloed tot dat doelwit op de huisgezinnen hebben zoude, als er meerder kerkgezangen tot dat zelve oogwit mogten opgesteld en ingevoerd worden». Eerst in 1807 werden de Evangelische Gezangen ingevoerd.

Sluiten