Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voelen en geschrift herriep. Vier leden der commissie van onderzoek oordeelden hem onrechtzinnig, twee rechtzinnig ').

Ook in Noord-Holland kwam de zaak Kleman in de synode van Edam 1775 ter sprake. Artikel 16 „licentieus boekdrukken" luidt:

„Hun Ed. Mog. wenschen in dit stuk verbetering. Gelijk ook alle de Correspondeerende Sijnodens onder welke Zuijdholland dit volgende opgaf: onze Deputaten bedroeven zig over de verregaande licentie der drukpers en gelet hebbende op het 3e art. van het vierledige voorstel van Schieland, inhoudende boeken, waar in iets voorkomt niet gemakkelijk over een te brengen met de formulieren van eenigheid, se kunnen nog mogen hunne bekommeringen niet verbergen wegens het laaste geschrift uijtgegeven door D. Kleman pred*. te Voorburg genaamt Order des heils.

Zij betuigden alle achting te hebben voor zijn E. en zijne voorheen uitgegeven schriften, ondertusschen hadden zij wel gewenst dat in het zelve zulke groote vermogens niet waren toegeschreven aan zoo eene verbeterde natuurkragt als door zijn E. word toegekend, aan den mensch die leeft onder de bediening van het Evangelie,

Sepp. 135 v. A. Ypeij, Ges. v. d. chr. Kerk in de achtt. eeuw, VII 420-427. Dav. Kleman, De orde des heils, volgens welke God aan bezondere menschen Zijne zaligmaakende genade schenkt: of het verband tusschen genade en pligt. Dez., Hist. verhaal v. alle de procedures, gehouden in de zaak van Ds Kleman . wegens zijn uitgegeven boekjen, genoemd, de orde des be.ls. Dez., Request aan de Staaten van Holland. B. de Moor Aanmerkingen 1775. J. Lindeman pred. in de Lier gaf in 1775 een wederlegging van Kleman uit. Eveneens prof. P. Hofstede en ds. Joh. Habbema als schrijvers der Ned. Bibliotheek. Een vriend of leerling van prof F A van der Marck te Gron. schreef Aanmerkingen ter verdeediging van de verhandeling over de orde des heils... tegen de Aanmerkingen van den professor de Moor. Een niet-predikant J. E. Voet publiceerde in wijsgeerigen vorm dezelfde denkbeelden als Kleman maar vond minder oppositie «Gods geschonken middelen tot verkrijging van den geestlijken smaak, of 't beginsel van het geest lijk leeven, 1774".

Sluiten