Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grootendeels had men de propaganda kunnen verhinderen. Zij ging tegen 'slands plakkaten gewoonlijk in. Nu werd zij belet, dan oogluikend geduld. Vandaar het blijven klagen der kerkelijken. Menige provinciale synode in Noord-Holland notuleerde: De classsis heeft tegenwoordig geen nieuwe gravamina, maar wenscht van harte, dat „de oude ende verouderde gravamina, onder dewelcke de kercke Gods soo lange gesugt heeft", mogen afgedaan worden.

Voeg daarbij de gesteldheid in het buitenland ')•

Achter in onze psalmboeken vindt men „Christelijke gebeden, die in de vergadering der geloovigen en elders gebruikt worden". Tot hen wordt ook recht katholiek geteld „Een gebed voor allen nood der christenheid". Met diepe deernis hebben tien geslachten met de woorden van dat gebed den Allerhoogste gesmeekt: „Verder bidden wij U voor onze medebroeders, die onder den Paus of Turk vervolging lijden".

De paus of papa, de vader der christenheid, heeft innig vaderlijk tweehonderd vijftig jaar lang Gods kinderen in Duitschland en Oostenrijk vervolgd. Eerst de Fransche revolutie maakte aan het bloed- en tranenbedrijf een eind 2). Oud-Neerlands regenten hebben het herleven van

1) Ook in België. In de synode van Alkmaar 1056 (arl. 57) «Verhalen D. D. Deputati, dal sij verstaen hebbende een overgroote vervolginge om der Religie wil tot ijperen ontrent seeckeren Boudewijn Tavenier. inolenaer tot Mornchhoven de selve uijt Christelijcke Compassie hebben geremonstreert aen haere Hoogmog: die het selve behertigende hebben geresolveert, als hier gebleken, den Heer Huijgens te versoecken om dit den Ambassadeur van Spangien te presenteren, met versoeck het te willen bemiddelen, sulcx en daer het behoort ten eijnde sulcke vervolginge voor het toecomende mochten cesseren. En is daer op gevolcht sijn ontslaging uijt sijne sware gevanckenis».

'2) De notulen der synode van Edam 1655 (art. 25) vermelden de «droevige inassacre ende gruwelijke moort gepleeght aende gereformeerde protestanten in Pieinont, onder de jurisdictie van den Hartoch van Savoyen. En de harde regeering des keizers over de gereformeerden in Hoogduitschland». Keeds was door hun Hoog Mogenden bepaald, dat 5 September

Sluiten