Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trève de Dieu, bestand of wapenstilstand Gods. Vol vromen eerbied voor God en Zijn dienstknecht noemden aldus de middeleeuwen den dood, die immers aan alle twistgeding het zwijgen oplegt. Théodore Franqois Huet Waalsch predikant te 's Gravenhage wilde Saurin zelfs op zijn sterfbed persen tot belijdenis van deelgenootschap aan Bruys' smaadschrift. Heeft deze dienaar van den Vorst des levens genoegzaam eerbied betoond voor de naderende trève de Dieu ?

Voor de kerken der Reformatie ten onzent was Rome de erfvijandin, die Gods woord haatte en Chiistus in Zijn leden vervolgde. Aan bestand of vree met het pausdom viel niet te denken. Daarentegen gold haar het Remonstrantisme als een dolende dochter, die tegen moeder tweedrachtig werd. Kon de eendracht niet worden hersteld? Reeds waren wij er getuigen van, hoe in de zeventiende eeuw binnen en buiten de keikmuren krachtige pogingen daartoe aangewend werden. De achttiende eeuw heette verdraagzamer, rekkelijker. Het streven naar hereeniging van Remonstrant en Contraremonstrant werd hervat. En wekte als weleer tiouwe wachters op Sions muren.

Naar aanleiding van haar artikel 21 dat van Arianen en Socinianen spreekt, notuleerde de synode van Amsterdam 1754 heel wat betreffende Remonstranten. Het bewijst anti-Remonstrantismus door het gansche land.

„Hun Ed. Mogenden vertrouwen op de waakzaamheid der H: Deputaten en der Classen tegen Arrianen en Socinianen, en op de wensch van het Classis van hnkhuijsen om dit Art: te amplieeren met Arminianen, maakte zijn Ed: Mogende de Heer Raadsheer Van Slingelandt [Mr. Johan Diederik van Slingelandt, raad in den Hove van Holland, Zeeland en Friesland] om gededu-

Sluiten