Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de synode van Amsterdam 1754 (art. 21) communiceerde ds. Correspondens van Overijssel, een volle bladzijde lang, de behandeling van ds. A. van der Os.

In de synode van Hoorn 1755 (art. 33) „heeft Ds. Correspondens van Overijssel in 't Breede aan deese Hoog Eerw: Vergaderinge meede gedeeld, dat Ds. van der Os geweesen Predikant te Swolle met wien men daar soo langen tijd geworstelt heeft, eijndelijk bij het Sijnode van Overijssel was gedeporteert, gelijk uijt deswegens gedrukte schrivten te zien is. en dat dit deportement Provisioneel bij de Ed: Heeren Achtb: Magistraat van Swolle is bekragtigt".

Wijl kort geleden was voorgekomen, dat een litmaatsattestatie in plaats van „lid van de Gereformeerde" bevatte „lid van de Christelijke kerk", nam de synode van Haarlem 1777 (art. 31) haar maatregelen.

Abelus Lyphart en diens echtgenoote. Nederl. jaarboeken, VII 763, 765, 771. Ypeij en Dermout, III Aanteekn. blz. 218 v.

Een der kostelijkste geschriften tegen V. ü. Os is in mijn he7.it, een kwartijn. «Handelingen des Eerw. Classis van Zwolle. Over de zaak van Ds. Antonius van der Os. Eerste deel. Behelzende de bezwaren, de getuigenissen, en het antwoord van Ds. van der Os [108 blz.]: als ineede de uitspraak of het oordeel van de Eerw. Classis [24 blz ]. Met een voorreede [XIV blz.] betrekkelijk tot het gansche werk, en het advys van den hong eerw. heer professor J. van den Honert. Uitgegeeven volgens resolutie. Door de gecommitteerden van 't voornoemde Classis. Ainst. 1754 [tot zoover het titelblad]. Tweede deel. Behelsende het praeadvys der gecommitteerde van bovengemelde classis. Op het antwoord van Ds. van der Os, zoo en ais dat ingeleverd is op de bezwaaren des E. kerkenraad [104 blz.]. Bezwaren uit de gedrukte verhandelingen van l)s. van der Os uit 1 Cor. 1 :30 en Hand. 17:11 [56 blz.].

Hierin wordt veel over de drie formulieren van eenigheid gesproken, en blijkt het Remonstrantisme van V. d. Os zonneklaar. Tot breeder behandeling vond ik geen reden.

Sluiten