Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fessie uijt te geven; soe is dit uijtgestelt tot op den

generalem sijnodum, ende dat niettemin D. Lydius int

naerstich ondersoecken ende doorgronden der Confessie

tot op gelegen tydt sal moegen continueren ende voortgaen".

Insgelijks kwam de vereeniging met de Lutherschen ter sprake, door onderschrijving beiderzijds van de belijenis der andere partij. De Gorkumsche synode verschoof ook dit naar de generale synode.

„37. Augsb. Confessie. - De Augsburchsche Confessie te onderschrijven ende dat wederom de orthodoxe derselve confessie de Nederlantsche Belijdenisse tot breder verclaringe, om tot vereeniginge te comen, onderschrijven mochten, alsoe dit allen kercken aengaet, is het gerefereert ad synodum generalem".

Toen we de Dordtsche synode en de overziening der confessie behandelden, vermeldden wij de krijgslist der Zuid-Hollandsche synode van 1606. Onrechtzinnige leeraars die de revisie der belijdenisschriften in Remonstrantschen zin dreven, begonnen zich op de Hollandsche Staten te beroepen. De Gorkumsche synode van 1606 maakte echter de kerkelijke zaak eensklaps weer kerkelijk door haar artikel 41, en breidde haar over het gansche land uit. m zijn belangrijkheid neme de lezer zijn lengte voor lief.

„41. Onaervraginge van de Confessie ende Catechismo. -

Opt artikel van te ondervraegen in den dassen aengaende

ÏUpnDpSSie 6?de de" Catechismumi alsoe mijnheren btaten Generael eenen generalem sijnodum gehouden te

werden bestemt hebben ende den kercken niets hoogers

an de suij verheit der lere te bewaren tot Goods eere

ende salicheit der menschen gerecommandeert is, heeft

de synodus goetgevonden, dat alle dienaren des woorts

00 1 onder desen sijnodum resorterende, sullen ver-

maent ende belast werden de Nederlantsche Confessie

ende Catechismum, inden kercken deserlanden gebruijcke-

c ' raet naersticheit te doorlesen, ende indien ijemant

Sluiten