Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het wormcruijt ingeeft". Ondanks zijns vaders voorbede heeft de synode hem van zijn dienst moeten ontzetten. Ook hij teekende „de acte van hare Ho. Mo".

De bekende Paschier de Fijne predikant te Jaarsveld, na vele citatiën op de synode gecompareerd, heeft voor de vergadering „gezeijt, dat hij verscheijden ongerijmtheden vont in de Conffessie ende Cathechismo ende, zoo hij die naeder ondersocht, misschien meerder ongerijnatheden vinden zoude. Is oock bij die van Bueren verhaelt, dat hij zoude geseijt hebben: waer hij paeps, hij zoude geen geus worden, dat Calvijnus leere van de predestinatie noch Godt noch den duijvel en behaechde, omdat se voor Godt te oneerlick was ende voor den duijvel te goet. De synodus, dit passerende, heeft hem alleen gevraecht, off hij de Canones sijnodi nationalis met goeder conscientie conde onderschrijven, waarop hij antwoorde, dat hij menschelicke schriften niet en wilde onderteijckenen omdeselve als godtlick te leeren. Als men hem seyde, dat sulckx op hem niet versocht wert, maer dat hij gevraecht wiert, off hij de Canones voornoemt schriftmaetich achtet te wesen, heeft geseijt deselvige niet te connen onderschrijven, als met Godts Woort niet overeencomende. Is daernae van zijnen dienst affgeset geworden ende heeft geweijgert de acte van hare Ho. Mo. te onderteijckenen, omdat het niet geoorloft is de gaven, die men van den Heer ontfanghen heeft, te verberghen, hetwelck hem bij dese acte, zoo hij meijnde, geboden wijert" ')•

De predikant van Hazerswoude Johannes Schotenus, voor dezen door de gedeputeerden der synode geschorst en thans vaak vergeefs geciteerd, werd om zijn schriftelijke verklaring van zijn dienst ontzet.

Johannes Stangerus gewezen predikant te Schipluiden,

1) Tot kennis dezer tijden zie Paschier de Fijne, autobiografie, achter zijn Tractaten. Dr. J. v. Vloten, Paschier de Fijne, naar zijn leven en schriften, uit gedrukte en ongedrukte stukken, 's Hert. 1853. En de degelijke dissertatie van dr. C. D. Sax, Carolus Niëllius, Amst. 1H96.

12

Sluiten