Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nekkige en gezeggelijke Remonstrantsche predikanten. Belangende andere leeraren die zich zediger gedragen hadden, wordt letterlijk de Alkmaarsche formule gebezigd aangaande confessie en catechismus. Leiden in 1619 verschafte het origineel, in het drie bladzijden vullende artikel 78. Hoe krachtig arbeidde men, om predikanten en gemeene lidmaten met de kerk te verzoenen ').

Aan de acta der Leidsche synode is toegevoegd een appendix van eenige in de synode genoemde stukken, namelijk

„Copie vant formulier van de affsettinghe der Remonstrantsche kerckenraden om in de kercke afghelesen te worden.

Copie vant formulier van de onderteyckeninge der Confessie ende Cathechismum, sooals deselve bij de kerckendienaren volgens de resolutie des sijnodi nationalis gedaen sal moeten worden 2).

1) De Hollandsche Staten gelijk men weet wijzigden de Dordtsche kerkenordening van 1619 zeer aanmerkelijk, approbeerden haar niet, en lieten ten slotte alles zooals het was. De kerkelijke practijk richtte zich echter geheel naar Dordt. IJpeij en Dermout, II, Aant. blz. 162—165. C. Hooijer, Oude kerkordeningen, 440. Dr. A. Kuyper, De Leidsche professoren, Ainst. 1879, S7—97. Prof. dr. F. L. Kutgers, De geldigheid der oude kerkenordening d. Ned. Geref. kerken, Amst. 1890, 75—104. Mijn IX § 4, blz. 168—170. Algemeen heelt men echter in Juni en Juli 1619 gedacht, dat de Hollandscbe Staten de Dordtsche kerkenordening wel geapprobeerd hadden. Vandaar het blijde woord van art. 89 der Leidsche synode van 161'.(: „ende is met vreuchden verstaen, dat de kerekenordeninge, int sijnodo nationali geresumeert ende overgelevert aen de Stalen Ueneraal, is bij de heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant, sooals hij leijt, aengenomen". Daarover zeer duidelijk Prof. Hutgers, 92 v.

'2) Een copie van het Dordtsche origineel, doch inet kleine afwijkingen, en een invoeging een regel groot die aan opzet doet denken. Heelt de synodi actuarius zich soms verschreven, of heelt de synode gewijzigd ? Dordt: „verclaeren oprechtelick in goeder conscientie". Leiden: «verclaeren met goeder conscientie". Dordt: «voor den Heere, met dese onse onderteeckeninghe". Leiden korter- «voorden Heere". Dordt gansch juist: „Classi... openbaren". Leiden foutief: «dassen... openbaren". Betrellende Leiden zijn er wel codices, die een meer Dordtsche lezing hebben. Doch in een volzin, welks aanhef zij wat volgorde betreft wijzigde, voegt Leiden bovendien in:

Sluiten