Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Leidsche synode van 1619 ontbood ook Gasparus Barlaeus of van Baerle voor zich

Hugo de Groot's vermaard werk „Der Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt godtsdiensticheyt" 2) deed in het jaar 1614 ook Johannes Bogerman predikant te Leeuwarden naar de pen grijpen. Tegen Bogeimans werk schreef de Leidsche predikant Corvinus. Tegen zijn voorrede deed Caspar Barlaeus, onderregent van het Theologisch Staten-collegie te Leiden, zijn Bogermannus èï.eyx'fa&os [Bogerman wederlegd] het licht zien. Onder meer schetst hij daarin, min of meer profetisch, de nationale synode gelijk de Contraremonstranten die begeerden.

In een Latijnsche rede van 1616 wees Barlaeus de

met een bijgevouchde praefatie, daertoe ingestelt om achtervolgende sijne beloften de kerken deser landen van sijn orthodoxe gevoelen een beginsel van contentement te geven". Synode van lJselstein 1626 art. 12: Vossius excuseert zich ..op süne menichvuldige lasten ende occupatien , en zal ernstig vermaand worden. Synode van Dordrecht 16*27 art. 11 : Wordt gerapporteerd dat II Vossins een bouok onder den druck hadde de historie» latinis, nu airede 'voldruckt, waerinne hij onder andren verhaelt twederley gevoelen Divi Augustini aengaende de predestinatie, ende verclaert dat hij staat in het laetste gevoelen van den voornoemden Augustinus die leere aengaende, vervatende in sich de leere der kereke over dat stuck, waervan eenige regulen uut een gedruckte quaterne van dat voorsz. bouck fol. 213 alhier sijn voorgelesen". Dankbaar doch niet voldaan, deed de synode Vossius vermanen ziin uitgegeven theses te laten herdrukken met een bijgevoegde prae72: overeenkomstig „Art. 36 [lees 26] Synodi Wourdanae". Synode van Delft 1628 art. 10: Betrellende de saeke 0. Vossii, uytgedruckt Artic. 11» hebben de gedeputeerden des Synodi verclaert. dat D. Vossius belooft heelt, dat hij bij alle gelegenheyt sall betonen, dat hij staet in t gevoelen der Gerelormeerde kereke; waerbij de Synodus goet gevonden heeft dese saecke te laten blijven". In 1631 werd te Amsterdam het Athenaeum illustre opgericht, dat kweekschool zou worden van het anti-stadhouderlijk systeem. Vossius en Barlaeus waren de eerste professoren.

|) Over Barlaeus, Brandt II 243 v, 451, 524, 952, lil 26, 85. 171, 404, 444 v„ 772-783, 84:1, 849, 888-8112, 9111. IV 24, .".22, K47 , 955. Zvjn por-

'h. de Groot, Der Heeren Staten van Hollandt end» West-Vrieslandt godtsdiensticheyt. Tegen veW schandelicke ealomnien, ende bysonder tegen den briel onlangs bv Sibrandum Lubberti geschreven aenden Aerts-Bisschop van Cantelberch, 'sGrav. 1613 Zeldzame Holl. vertaling, uit het Latijn.

Sluiten