Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengen. Eindelijk zullen ze met hem in censura mogen procedeeren tot suspensie toe.

Veel meer hoofdbreken kostte natuurlijk het uitstippelen der gedragslijn jegens Remonstrantsche predikanten.

Een blijde klank is artikel 44 der Gorkumsche synode van 1622.

,,Alsoo Adriaen Symonsz., een affgeset ende uytgeseyt Remonstransch predicant, sich naerder bedacht hebbende, niet alleen onderteyckent heeft de Acte van stilstandt, maer ook — bereyt was te onderteyckenen — de formulieren van Eenicheyt als conform den Woorden Gods, dragende hem geheel stil ende doende vruchten onder de Remonstranten, om die tot de kercke weder te brengen, soo ist dat de Synodus met grooter vreuchde sulx ver. staende, denselven Adriaen Symonsz., op zijn versoeck, wederom toelaet tot de gemeynschap des Heyl. Avontmaels, mits conditie dat hij zijne schultbekenninge zal doen voor den Classe van Rotterdam ende dat deselve sal bekent gemaekt worden soo in de kercke van Rotterdam, als ook van Chaerloos, daer hij voordesen het predickampt bedient heeft".

Symonszoon was geen eenling. De acta der synode van Woerden 1625 (art. 61) noemen vier Remonstrantsche predikanten, tevoren van hun dienst ontzet, nu „volgens de synodale resolutie weder met de kerke gereconcilieert om tot lidmaten opgenomen te worden". De laatste der vier is zelfs al geëxamineerd en zuiver bevonden. Hij mag voor het volk prediken en wordt aan vacante plaatsen gerecom man d eerd.

Waken bleef plicht. De synode van Gorkum 1622 (art. 33) herinnert:

„Dewijle in voorgaende Synodis geresolveert is dat die affgesette Remonstrantsche predicanten, die weygerich blijven den Catechismum, Confessionem ende Canones Synodi te onderteyckenen, ende evenwel school houden,

Sluiten