Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door den tijd verloor de zaak haar pijnlijke zijde. Daarmee ging zij geheel in den doofpot. In de notulen der synode van Delft 1628 (art. 11) staat aangeteekend:

„Wat aengaet het 2e lidt [van art. 12 der vorige synode], om met den Heere Agent van Sijn Conincklijke Majesteyt van Sweden te spreken van Jan Cornelisz., gewesen Arminiaens predicant, sich in Sweden onthoudende, dat en is niet nodigh geweest, also de persoon voorsz. uyt Sweden vertrocken ende in dese Nederlanden wedergekeert is" ')■

Vooral ook in Gelderland had het Arminianisme getierd. Naar den leiddraad van gravamina was door een Geldersche synode de groote vraag behandeld: „Op wat maniere de affgedwaelde ende affgesette Remonstrantse predicanten stichtelijckst ende sekerlijckst voor dekercke wederomme tot de gemeenschap -der kercke, als litmaten souden moogen aengenomen werden".

De gravamina werden aan de gedeputeerden van ZuidHolland, en door hen aan de dassen overhandigd. In de synode van den Briel 1623 (art. 31) vormden zij den grondslag eener lange en gewichtige resolutie. Een duidelijk staal van kerkelijke practijk dier dagen. Getemperd provincialisme. De ééne nationale kerk in wording.

Op het eerste Geldersch gravamen werd besloten: De afgezette Remonstrantsche predikanten zullen als lidmaten der kerk weder aangenomen worden. Na een proeftijd.

1) Hoe uiterst bezorgd men was voor nieuwe afwyking van de leer, ondervond een gewezen predikant van Vlissingen, thans beroepen te Halsbergen een sinds verdwenen dorp bij Wotibrugge. In een preek over de Openbaring van Johannes had hij geleerd, dat de martelaren duizend jaar vóór de algeineene opstanding zouden opstaan. (G. Vrolikhert, Vlissingsche kerkhemel, Vliss. 1758, 73 vv.). Ondanks een gunstig advies van de theologische faculteit te Leiden, en eigen belofte zich vast te zullen houden „int leeren en vermaenen aen de formulieren van eenicheyt", kon Daniël van Laren van de Haagsche synode 16'24 geen approbatie van zyn beroep verwerven. Nog in '24 werd hy predikant te Arnhem.

Sluiten