Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

formulier, twelck de predicanten ende die proponenten onderteyckenen, sonder eenige exceptien, reserve, interpretatie ofte additie mutatis mutandis".

Slechts bij provisie werd een en ander vastgesteld. Want de zaak gold alle provinciën. Te s Gravenhage zouden gedeputeerden uit verschillende synoden punten en artikelen opstellen, „dewelcke van de respective Synoden geapprobeert ende eenpaerlijck ende onverbrekelijck

mochten gevolcht werden" »).

In de synode van 's Gravenhage 1624 (art. 28) rapporteeren de gedeputeerden, dat op hun aanschrijving 18 September 1623 in 's Gravenhage vergaderd zijn geweest „de gedeputeerden van alle de Synoden, behalven Noorthollant, Yrieslant, Groningen ende de Drente" - een gehalveerde en geïmproviseerde nationale synode schier — om eenen eenparigen voet te beramen van de reconciliatie der wederkerende Remonstrantsche piedicanten, mitsgaders hare opneminge ende bevorderinge totten

kerckendienst".

De Haagsche „conventus" nam een besluit in zes deelen of leden, geheel in overeenstemming met wat we vroeger in ons Noord-Hollandsch overzicht behandelden, en zoo even op de Brielsche synode hoorden beramen. Hier worde er nog de vierde eisch aan toegevoegd.

„Wat aengaet het 4 requisitum [vereischte] van een nieu examen theologicum werdt geoordeelt, dat datselve in redenen gefondeert is, ende dat de respective Classen tselve vooral over de controverse [betwiste] articulen sullen doen, ende voorts over andre ^poincten der leeren naer hare arbitrage ende goetvinden".

Hebben de kerkelijken den conventus bedoeld als een soort vergoeding voor het gemis der nationale synode?

lï lil IX $ 7 bil. 247 v. wertl „de eenparige voet" reeds besproken. Hier sta zyn volledige beschrijving. Aan art. 28 der synode van 'sGravenh.ge 1624 werd .le hand gehouden. Zie synode van Schoonhoven 16.10, art. 67 [lees aldaar •. 28sten Artijckel].

Sluiten