is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ticulier, 't sij kerkelijcke ofte polytijcke personen, sonder weten ofte consent des voorsz. Classis van eenich concept ofte voet van moderatie ofte accommodatie [schikking, toegevendheid] met den Remonstranten aen te gaen, te spreken, ofte adviseren in praejuditie van de voorsz. synodale Canones ende besluyten, op pene [straf] dat de voorsz. Classis sal vermogen dengenen, die daertegen bevonden sal worden gedaen te hebben, te censureren naer gelegentheyt van saken, oock tot suspensie ende deportement toe, welcke censure wij ondergeschreven mits desen ons elx hooft voor hooft vrijwillich onderwerpen".

Koudekerk (Z-H) Juli 1915.

F. J. Los.