is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook het vijfde gravamen betrof schorsing of afzetting door den magistraat (art. 35). Hoe zal dan een dienaar zich gedragen ? De synode oordeelde: Hij moet met behulp van kerkeraad en classis en van de gedeputeerden der synode zich adresseeren aan de overheid.

Het zesde gravamen (art, 36) ontneemt aan de Amsterdamsche overheid de laatste troef, het sessie nemen in den kerkeraad. De argumenten ga ik voorbij. Ik herinner enkel, dat de stadsmagistraat het zitting nemen niet aangedurfd heeft ').

Welk een hevig verloop heeft de Remonstrantsche twistzaak te Rotterdam gehad.

Buiten de stad in het open veld, bij gelegenheid van een godsdienstige bijeenkomst van Arminianen, zijn 20 October 1619 gruwzame tooneelen afgespeeld. Mannen werden vermoord, vrouwen verkracht, edel metaal en sierlijk kleed geroofd. Het schandelijkst was, dat op den toren der Groote kerk eenige nieuwe wethouders en

18) Zachtmoedige wijsheid regeerde destijds de kerk in haar meerderheid.

Ongeduld had het zevende gravarnen geformuleerd. „011' niet noodith en zij, dat de gedeputeerde deses Synodi aen de Gr. Mog H. II. Staten instantelijcken versoecken, dat de hooge ende lage Overheyden de inaintenue van de publijeke religie, in dese landen aenghenomen, ende in den Synodo Nationael, lest ghehouden tot Dordrecht, gearresteert, met eede behoort te bevestighen, om alle misverstanden ende diffidentie wecli te nemen euile voor te comen .

De synode bepaalde verstandig (art. 37): ,,Aengaende het sevende gravamen, spreeckende van den eedt der Overicheden etc., oordeelt die Svnodus, verstaende die omstandicheden ende gelegentheden des tijtdts, dat suk niet raedtsaem en is ende dienvolgende plat a ff geslagen werdt''.

Doch beginselvast besloot zij (art. 42), ,,dat predikanten ende ouderlingen niet en sijn gehouden satisfactie te doen aen den inagistraet van hare advisen, in die kercken-raedt gegeven in saecken die puyr kercke-

lijck sijn". .

In 1660 heelt de stadsmagistraat van Utrecht het zitting nemen in den kerkeraad wM aangedurfd. Ilr. P. Jz. Proost, Jodocus van Lodenstein, diss. Amst. 1880, blz. 197 vv.