Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wydloopig is ook daarover gehandeld. De synode drong niet vruchteloos tot vergeven. Zelfs kon op een Zondag van den preekstoel te Rotterdam de acte van verzoening worden afgelezen. De synode nam de strengste maatregelen om te zorgen, dat voortaan niemand der leeraren dergehjke boeken tegen ambtgenooten meer uitgeven zou.

Na de verzoening van Alutarius en Rijswijck met de classes van Schieland was de zaak bij lange nog niet uit.

nr81 aa, va" Rotterdam verbood de classis, „enige c die over den dienst haerder kercke te stellen". Ook ti achtte hy door leening tijdelijk vier predikanten te be°men het beroep der vier anderen te vertragen tot na het scheiden der synode, en de bevestiging van den gekozen kerkeraad op de lange baan te schuiven. Langgerekte onderhandelingen deden de bedroefde synode bemerken, „hoe dat de Synodus van Haer Achtb. geslingert wierdt vant een int ander".

h,,y? h.fr wa"ho°P nam de synode een eindbesluit, dat der kerk ^ d6 Str'jd liep 0ver het recht

„Ten vijffden, om alle vordere disordere ende confnsie in de voorseyde kercke [van Rotterdam] voor te comen ende te weeren, is geresolveert, dat men voor eerst den kerckenraet aldaer ende den Classe, ende de gedepu-

ende niitdr laSte" Sal' 6rnStlick toe te

ende niet te ontfangen in den dienst der kercke voornoemt eenige praedicanten off proponenten, hoedaenich die oock souden moghen wesen, die haer sonder wettlicke ende ordentlicke commissie der kercken met corres-

tot Ipp S vClaSS'S souden opgedrongen worden, 't sij tot^Jeeninge, 't sij tot beroepinge. Ten anderen indien

wsssasêstóSSSSss

Sluiten