Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ellenlange zaak-Rotterdam in de Schiedamsche synode van 1631 leert in een droef voorbeeld, hoe destijds een stadsmagistraat een synode ringelooren kon. Of wijl men Remonstrantsch, of wijl men in het stuk der kerkregeering Remonstrantsch was. Daarom vond deze historie, een pendant der zaak-Smout, hier een plaats. Ware de kerk bezweken, de Nederlandsche belijdenis des geloofs zou ten doode opgeschreven zijn geweest.

Eere in Noord-Holland den mannen van het jaar '30, en in Zuid-Holland der synode van '31 ').

Opvallend kort zijn de aanteekeningen der beide volgende kerkvergaderingen.

De synode van Gorkum 1632 bespreekt de Rotterdamsche twistzaak als zijnde afgehandeld bijna niet meer. Artikel 17 herinnert er nog aan.

„Opt Art. 32 van subalterne magistraeten suspendeerende een predicant, sonder kerckelick off weereltlick voorgaende oordeel, blijven de gedeputeerden gelast om

1) Over het doorhalen der beschrijving van het gepasseerde in het kerkeraadsboek en het classisboek, zie art. 78. De magistraat van Rotterdam wilde het castigeeren [tuchtigen, verbeteren] van het kerkeraadsboek niet toestaan.

Over de verminking van de acta der synode van Schiedam, zie art. 'M der synode van Gorkum.

In 1632 waren Leeuwius en Rijswijck nog buiten keikedienst, zie blz. 182. In 1641 ontving Leeuwius het achterstallige tractement der Staten.

Weldadigheid Gods bewees de synode van Schiedam aan een geboren Spanjaard Michael de Monsseratte, ,,'t paeusdom hebbende verlaten en onse ware Christelicke religie angenomen". En aan een bekeerden Jood Izaac Pallache, die te Leiden gesludeerd heelt. Niet-christelijke vorsten lieten zich bij de Itepubliek nog al eens vertegenwoordigen door Joden. Zoo speelde in de eerste helft der zeventiende eeuw de familie Pallache hier een zekere rol als agenten van Marokko. Zie K. Heeringa. Een bondgenootschap tusschen Nederland en Marokko (Onze eeuw. 19ü7. III 81 vv.) pn C. A. v. Sy pest ei li in de Haagsche stemmen, 1887—'8* blz. 433 vv. In 1016 werd de eerste agent van dien naam, Samucl, in den Haag met groote praal begraven, llij werd opgevolgd door zijn broer Jozef, den vader van den verstooten Izaak.

Sluiten