Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de synode van Woerden 1635 (art. 34) kwam de zaak tei spraak en tot afhandeling. Volgende vergaderingen voegden er niets wezenlijks aan toe.

.,De gedeputeerden deses Synodi hebben aen de vergaderinge gerapporteert, dat zeecker Schotsman, D. Duraeus, aen haer E. openinge gedaen hadde zijn dessein te wesen, omme de Luytersche kercken met de Gereformeerde van Hooch-Duytslandt te vereenigen, endedat hij tenzelven fyne al verscheyden Luytersche hadde willich gemaect, ooc van de kercken van Vrancrijc ende Engelant vercregen, de goede hand aen dit werc te willen bieden, versouckende dat de kercken van Hollant desgelijx wilden doen, waerop de gedeputeerde deses Synodi geconjungeert met de E. gedeputeerde des Synodi van Noorthollandt, tot antwoort gegeven hadden, dat dit versouck van Dureo puyr Nationael was, ende derhalven met ordre van de Hoo. Mo. Heeren Staeten Ge-

sche hoogleeraar Hoornbeek vereerde hein met zijn vriendschap, gelgk blykt uit een boekje van ruim i0<> pp hetwelk ik bezit. Johannis Hoornbeek Epistola ad reverendum et celeberrimum virum. Johannem Duraeuin, Scoto-Britannum. Qua respondetur Examini Joh. Beverley, Angli, De Independentismo: Cujus tota ratio, et opinionum discrimina producuntur, atque expenduntur. Addita est lndppendentium, seu Congregationalium in Anglia, nuper edita Confessio... Lugduni Batavorum 1660. Beverley s boekje heette L'nio reformantium ad Ecclesiarum omnium Reformatarum tum rectam inter se intelligentiam, tum summam in Christo pacem et iinitatem. Hoornbeek draagt zijn antwoord aan Duraeus op, die hem bekend en bevriend is; „praeterea Uuionis Heformaiitium non videtur alius dignior peti patrouus posse, quam qui in illo opere jam diu consenuit, et pridem omnibus Heformantibus in procuranda unione operam studiumque suum prolixe et constanter comprobavit". Blykbaai was Duraeus' streven hem niet onwelgevallig. De hoogleeraar handelt over de kerkinrichting, inzonderheid over Independente», Congregationaliste» en Brownisten. En geelt p. 399—443 Deelaratio Fidei, atque Ordinis Ecclesiarum Congregationalium in Anglia. Ze bevat 32 capita, elk i-aput lieeft onderverdeelingen. Cap. I. De Sacra Scriptura. C:ip. II. He Deo et Sancta Trinitate. Cap. III. De aeterno Dei Decreto. [etc.]. Deze belijdenis is streng Gereformeerd, de kei korde independentistisch. Op Cap. XXXII volgt p 436 —413, De Institutione Ecclesiarum, atque Ordine in illis a Jesu Christo coustituto. Zij verwerpt het classicaal-gynodaal regeerstelsel.

Sluiten