Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

einde nu en dan met de andere Formulieren van Eemgheid ook de Canones Dordr. rakende de controverse qumquearticularia [het twistpunt der vijf artikelen tegen de Remonstranten], gelijk ook in dat afgeloopen jaar de Confessio Belgica en genoemde Canones, in dertig Exercitatien ondei zijn Hoog Eerw. opgerigt, zijn verdedigd" ').

Ook de kerk te Leiden waakte. De acten der synode

van Gorkum 1769 (art. bevatten:

De Classis van Leiden berigt, dat zij de Acte tegen de" Moderatie en Accommodement [schikking, vergelijk] met

1) Bernhardinus .le Moor een zeer geleerd man, van ^^-'79 lJ*?" logisch professor le Leiden. Volgens Glas.us ,n voce gaf h,j - in_ welk Jrt - eenige Disputationes te Leiden uit. Komen hierin de 30 .n den tekst vermelde Exercitationes voor? Of zijn ze afzonde,-l.jk verschenen? Ikweèthetniet, want ik kon de Disputationes niet machtig worden.

Hoofdwerk Commentarius perpetuus in Johannis Compendmm

theologiae christianae didactico-elencticum. P.utes /. g voruin 1761—71. In Pars prima: Conspectus opens totius. Het we.k bestaat uit XXXIV capita, en is een volledige dogmatiek. Pars p , comnlectens Cap. I — VI. Pars sexta, complectens Cap. XXXII X. ■ ■ Accedunt Orationes academicae duo: Prior de

tantis felicitate [de Moor's inaugureele oratie van J21 Jun ■ 1 • de eo quod nimium est in scientia theologie». Kik deel telt *00 * 1000 bladzijden Pars septima, complectens [CXXVI pag.]. nd.ces .n Opus universum necessarios. Bevat ook [pag. 1-18!]: Supplementum commentariï perpetui [etc , als hoven], Lugd. Bat. 1774, hetwelk verte er,«gen op deel 1-7 geeft. Ex-W» Sopplementi commentaru eU^ als b0Ve,, 1 Lugd. Bat. 1778, bevat eveneens verbeter,ngen,op deel VU.

liet spreekt van zelf, dat in deze goed geordende dogmatiek de 30

Exercitationes niet opgenomen zijn.

Vreemd, dat Glasius niet het hoofdwerk van ongeveer 5000 blz., maar wel het van 93 blz. vermeldt. Was hem een oogenbl,k ont

schoten dat Er.^rfc, Toegilt beduidt en dus een voorganger onderstelt?

Een teeken des tyds is een boekje van 300 blz, tegen de Arm,manen geschreven Het aanmerkelyk verschil tusschen de leer der Gereformeerde Kerk en die der Remonstranten in Nederland: in eene beoordeel,,,g van zeker werkje, genaamd Verhandeling over de verdraagzaamheid enz. Briefsgewyze vertoond door een Heer buiten Vlissingen aan een voornaam Heer in Friesland, en in t licht gegeven door Freder.k .lustus van Oldenburg, Utr. 1769. In mijn bezit. Hoogst bezadigd naar den vorm, wijst het de Hemonstrantsctie tolerantie beslist al.

Sluiten