Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is dit niet een klein beeld uit Zeeland van den Remonstrantschen tijd en strijd?

Zelfs rechtzinnigen bezweken soms voor de verzoeking. En riepen overheden te hulp om, vrijheid en recht deikerk ten spijt, eigen doeleinden te bereiken. Adres aan den kerkeraad van Viissingen. Daartegenover riep het Arminianisme strijders voor de „souvereiniteit der kerk in eigen kring" te voorschijn. Zelfs in Zeeland toonde men te beseffen, dat in een puur kerkelijke zaak de autoriteit der politieke overheid niet geldt. Eere der synode van Veere.

Caput 2 behelst „Acta des synodi, verclarende eenighe artickelen onser kerckenordeninghe etc.".

„Onse kerckenordeninghe" is die van Middelburg 1591, een getrouwe copie der Haagsche 1586. Ze werd nu ter verklaring artikelsgewijs voorgelezen, en aldus herinnerd en bevestigd. Enkele artikelen ontvingen zoodoende een nadere verklaring bovendien.

De kerkorde bepaalt in artikel 45:

„De dienaers des woorts.... sullen de Belydenis des geloofs .... onderteekenen. Ende de dienaeren des woorts, die sulcks sullen refuseeren, sullen de facto [van stonden aan] van haeren dienst bij den kerckenraedt ofte classe opgeschort worden".

De synode van Veere verklaarde dit als volgt.

„IX Aengaende den 45 artickel, ordonnerende, dat de dienaren des woords, dewelcke weygeren de Confessie ende den Catechismum te onderteeckenen, zullen de facto van haren dienst by den kerckenraedt ofte classe opgeschorst worden, de synodus verstaet, dat het woordeken ,ofte' niet en moet alsoo genomen syn, alsof de opschortinghe der kerckendienaren stonde by den kerckenraet ofte de classe elck alleen ende afgesondert, maer dat se haer beyde gesamentlyck toecompt achtervolghende het voorschrift ende de ordre, goetgevonden in den 58 artickel der ghearresteerder kerckenordeninghe, welverstaende

4

Sluiten