Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook hier hing alles af van de personen. Waren de kerkeraadsleden lieden met een ruggegraat, dan hadden zij in het Collegium qualificatum het hecht in haddenBezaten zij beginsel noch fut, dan verdienden zij onder het Caudijnsche juk der magistraten door te gaan.

In ieder geval heeft Veere in 1610, in navolging van Middelburg 1591, weigering om de Confessie te onderteekenen gestraft met onverwijlde dienstschorsing.

Caput 3 heeft het opschrift „Canones ofte regalen van den synodo ghestelt".

Hiertoe behooren:

„X. Om te beter eenicheyt in de suyvere leere ende goede ordre der kercke te onderhouden, zullen de dienaren des woords onderteeckenen zeeckere formulieren, van desen synodo ghestelt aengaende dezelve leere ende kerckenordeninghe ende hier achter de acta deses synodi bygevoecht ')•

XI. De kerckendienaren zullen dadelyck van haren dienst opgheschort worden, van dewelcke men bewysen can, dat se yets doen tegen hare onderteeckeninghe ende eenighe nieuwicheden ofte veranderinghen tegens de gesonde leere, by hen onderteeckent, invoeren willen.

XIII. Opdat oock de eenicheyt in de h. leere onderhouden mochte werden onder degene, die tot de oeffeninghe der propositien versoecken toegelaten te worden, zullen (boven de attestatien, die sy van belydenisse ende leven hebben te overleveren ende boven het praeparatoiren examen, hetwelcke voorgaen moet) onderteekenen een zeecker formulier, van den synode beraemt ende hier achteraen gevoecht".

Hier duikt iets geheel nieuws op.

Toen we zoo even het different in de classis Walcheren behandelden betreffende het stemmen van alle predikanten in de classicale vergadering, hoorden we de kerk van

I) Acta, 105—107. Ook een formulier voor proponenten.

Sluiten