Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons zullen onderwerpen ende gehoorsaem syn, totdat door de nationale synodus anders zoude mogen geoordeelt worden, op pene als boven'.

Eindelijk het „Formulier van onderteeckeninghe voor

de proponenten.

Wy ondersch. proponenten in de classe van N. verclaren met dese onderteeckeninghe, dat wy metter herten gelooven ende gevoelen, dat alle de ai tickelen ende leerstucken, begrepen ende verclaert in de Nederlandsche Confessie ende Heydelberschen Catechismo, de minste met de meeste, den woorde Godes in alles conform syn, ende belooven oock midsdesen heylichlyck, dat wy naer eysch der gelegentheyt alle dezelve leerstucken zoowel int proponeren als onderlinghe conferentien zullen trouwelyck voorenstaen. Ende indien wy tot eenigen tyden eenich gevoelen ofte bedencken zouden mogen crygen tegen eenich artickel ofte leerstuck, in de voorsz. Confessie ende Catechismo begrepen, dat wy datzelve noch opentlyck noch heymelyck en zullen voorenstellen dan ordentlyck in de vergaderinghe des kerckenraeds ofte classe, op pene van dadelyck van de oeffeninghe der propositien geweert te worden. Ende indien tot eenigen tyde de kerckenraedt ofte classe zoude mogen goetvinden, om de eenicheyt in de leere te onderhouden, van ons te eyschen onse naerdere verclaringhe ofte gevoelen over eenich artickel van voorsz. Confessie ofte Catechismus, zoo belooven wy oock midsdesen, dat wy daertoe t'allen tyden zullen bereyt ende willich syn sonder eenige weygeringhe, op pene als boven".

In het oud kerkelijk spraakgebruik wordt een aanzienlijke vergadering zoowel aangeduid door het Grieksche woord synode als door den min gewonen Latijnschen naam coetus. Het onderscheid tusschen beiden wordt wellicht het best weergegeven door den volzin : De synode is de meerdere van twee die gelijk z^n Synode en

Sluiten