Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ve". De canones sijnodi nationalis aengaende de vijff poincten der leere zijn in desen sijnodo ghelesen ende van elckeen voor zijn hooft met volle toestemminghe verclaert den woorde Codts ghelijckformich te zijn, ghelijck zij oock last hadden vuijt naeme van haere respective classen hetzelve te verclaren. Insghelijcx is het formulier der onderteeckeninghen, beraemptin den sijnodo nationali, opdat naer deszei ven voorschrift de vijflf poincten ofte artijckelen van alle predicanten zouden onderteeckent worden, van de vergaederinghe aenghenomen ')• Ende naerdat hetzelve vuijtgheschreven was om in een bouck achteraen de voorgemelde canones ghehecht te worden, is daeronder van alle de predicanten deser sijnodi de datelijcke onderteeckeninghe gheschiedt, dewelcke onder de schriften deser sijnodi bewaert wordt. Is oock goetghevonden, dat de gedeputeerde der vier classen elcke voor de zijne respectivelijck een copie deszelven formuliers met hen nemen zullen, opdat naer vuijtwijsen deszelven van alle de predicanten elcker classe de voorghemelde canones sijnodi nationalis onderteeckent zouden werden".

Ziedaar een officieele openbaring van gehechtheid aan de Dordtsche leer. De voorlezing der canones, de verklaring van instemming ieder voor zijn persoon en namens hun classes, de onderteekening van het Dordtsche formulier, het zullen oogenblikken van ernst, en laat ons

I) Behalve verschil in schrijfwijs „verbeterde*' Goes het Dordtsche formulier op twee plaatsen. !. hordt: „midtsgaders de verolaringe over eenige poincten der voorss. leere". Goes : „mitsgaders eenighe verclaringhe over de poincten der voorschreven leere '. 2. Dordt : „van ons te vereyschen onse naeder gevoelen ende verclaringhe, zoo beloven wij' . Goes : „van ons te vereijsschen onse naerder ghevoelen ende verclaringhe over eenich artijckel van de Confessie, Catechismus ende sijnodale verclaringhe voorschreven, soo bi'looven wij". 1 is verknoeiing, '1 overbodigheid. Zie het Dordtsche formulier in mijn IX § 4, 170—173.

Door de synode werd Joh. Pantius pred. te Tholen om zijn berispelijk leven van zijn ambt ontzet.

Sluiten