Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetenschap. Acht gij het moeielijker door te dringen in de ijsvelden van den Noordpool, zijn oogen blind te°staren de" zonnetelescoop, zijn hersenen af te slijten op de raadselen der mathematiek, dan zóó zichzelf tot martelaar

^ mf a a te 'eggen wat anders een vrouw heilig pleegt te zijn, zijn leven geheel en al en uitsluitend te ijden aan de kennis en om zoo te zeggen een ereesteliik vivisectie-dier te worden, terwijl zij zich helder bewust is van de daarop volgende pijn? dn

Hij sprak al levendiger — over ons heen ruischten de groote bloesemtwijgen, zwaar van geur, de koekoek riep, op de woudweide aan den overkant van het kanaal landschap mystieke middagrust van het Spreewoud-

„Pi Z!eu goed alles wat de graaf ^i, maar het

geloof, dat ik niet bezat, kwam ook niet.

— Nieuwe sprookjes! zie ik. — Altoos weer met

tl ^HHpSpr0(i Je-Sw°mt glJ aandragen- altijd dwazere, om te redden wat niet te redden is. Reeds wordt het wonder

dat eerst plastisch voor aller oogen zijn zou, tot een hallucinatie van den enkeling, nevelt het weg in inhoudlooze begrippen, zoodat tenslotte alleen nog maar de geloovige — evenals .orthodoxe kerkgeloof — juist door zijn geloof het bewijs krijgt voor hetgeen hij gelooft, maar waarbij de twijfelaar eeuwig voor de deur blijft. U is inkonsekwent tot m het uiterste. Zelf hebt u meegeholpen, dien Thomas

h!"1 7. t0e" was het bloote feit u voldoende,

Innrh tgeeS! * kunstig gemaskerde medium zelf was'

hvnntlf"P 11 dat ~ verzint ge ook daarvoor weer een nieuwe hypothese — mij overtuigt ge niet.

Ik was4 zóó verstoord, dat ik een rank, die me op het spruit dfp tegenhield, afrukte — het was een teere hopspruit, die zich om een takje gekronkeld had. Doch de * als een goed tuinier, die over zijn lievelingen

waakt en geen woudschennis duldt, nam mij het takje uit

kwestie —1 T ~ ? ■? u bekeer'°f "^t, i^een persionsPn llï n 4 waarheid treedt ons niettemin in het zand

nL! h"n- . V°5 op den nek ~ onze wil is haar even onverschillig a s den bliksem het huis, waar hij inslaat

vlnrct H z0»der nieuwe hypothesen, kunt ge u toch wel voorstellen dat evenais die vreemde rank zich hier om

mensenIn ft ^ e'lend,'g bedr°g ziet to^ zou kunnen mengen in deze grootsche verschijnselen. Zeer zeker was

j dien schoft van een Thomas genoeg hem te ontmaskeren

Sluiten