Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Komaan, daar zit het onsoliede gezelschap. Al een half uur lang zoek ik naar één van de bentgenooten, maar alle kamers zijn zoo leeg als Christus' graf op Paaschmorgen. Kinderen, hoe kunnen jullie toch dezen heerlijken dag met nicotine verpesten; de kapitein mankeert er nog maar aan. Een stoel hebt ge hier niet, wel? Dat doet er ook niet toe, ik ga heel niet zitten, ik wilde alleen u ontvoeren, doctor, daartoe kwam ik hier.

Hij zag er heden met zijn stroohoed en zijn grijze jagersbuis uit als het type van een jovialen landedelman die aan geen geestesstrijd denkt. Daar Ernestine onmiddelijk na zijn binnenkomen opgesprongen was en de kamer verlaten had, ging hij toch een oogenblik schrijlings over haar hoekplaatsje zitten.

— Ik breng goed nieuws, beste vrienden. MissLilly's geesten roeren zich en willen nog heden tot ons spreken.

— Wel, zei Frey, dat gaat nu opeens weer keer op keer.

— Ja, u treft het, doctor, ging de graaf opgewekt voort. Frey weet, hoe lang de tusschenpoozen zich soms wel rekken. Maar het is zoo, gij, boosdoener, zijt haar in weerwil van alles sympathiek. Zooals ik zooeven van haar hoor, hebben we een groote kabinetzitting te wachten. En meer nog; er zal iets buitengewoons geschieden. Mis Lilly zal beproeven den geest van een wetenschappelijk gevormden doode op zich te laten inwerken. Dit is iets van 't hoogste gewicht, want ziet ge, Nelly's geest heeft voor mij een subjectief belang, en gij allen waart in die zaak slechts ten halve tot oordeelen bevoegd. Maar wat heden komt, zal een algemeene controle van ons allen mogelijk maken.' Ik zie met die proefneming van nu een keten van nieuwe resultaten beginnen, die van oneindig veel gewicht moeten zijn. De laatste schaduw van een mogelijkheid van bedrog moet verdwijnen, wanneer ge het beperkte meisjesverstand plotseling ziet arbeiden met de hersenvermogens van een geschoolden navorscher. En dan nog de mogelijkheid dat juist deze geestesstem uitsluitsel geeft over dingen, die tot dusver niet opgehelderd waren. Ik verwacht een protokol dat ons weten positief vermeerderen zal. Denk eens, wat dat zeggen wil! Dat is een vermeerdering der wetenschap door rechtstreeksche openbaring! We moeten ieder woord als een schat opvangen. Wie weet of wel ooit weer een even sterk medium als Lilly voor het onderzoek zal opstaan. Misschien staan nooit weer voor levende nienschen

Sluiten