Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar nu is ze heel eerlijk in haar liefde voor hem, kan dat met twee zulke menschen goedgaan?

— Nu 't geval is wat onduidelijk. Ik weet niet waarin zij bedrogen heeft. Maar één ding staat vast: als beiden eerlijk liefhebben, is alles mogelijk. Waarom zou een fatsoenlijk man niet gelukkig kunnen zijn met eene vrouw van bedenkelijk verleden? Wie nog berouw kan hebben, dien moet ook vergeven worden. — 't Kon mij weinig schelen,' wat ik zeide, ik sprak maar ongeveer mijne wereldbeschouwing uit. Mijn oog was onderwijl gericht op ket kroeshaar vóór mij. Een oneindige bekoring scheen van Lilly uit te gaan, toen zij zoo stil daar zat. Wat spraken wij ook over vreemde liefdesprobleemen — wij, wij... — Zij had het beestje weer overeind gezet, doch schoof de punt der parapluie zóódanig, dat hij niet verder kon. — (J bent werkelijk een voorbeeld van zachtheid! Maar. Christus die ge zijt, er was nog een boek, daar was het wéér anders in. Daar was iemand, die een professor bedroog. Hij maakte wacht eens — hij maakte geloof ik, een handschrift zóó goed na, dat de professor het voor echt hield. Toen dat iater uitkwam — o, u moest het lezen, niets dan woede en toorr, niets van vergeving, wat is dat dan? Dat waren philnsophen, zooals gij; ze waren erg dom, dat ze zich lieten bedriegen, de andere was een arme duivel. Ze hadden hem wel vermoorden kunnen, en joegen hem weg — geen vergeving, o, neen! En zoudt gij dan't zelfde gezegd hebben van straks? — Ik vraag domme dingen, niet? — Maar gij zoudt ook vergeven hebben, nietwaar? nietwaar?

Nog nooit, geloofde ik, had haar stem zulk een betooverenden klank gehad. Haar hoofd was nog dieper voorover gebogen. Mijne lippen openden zich haast mechanisch, ik was er eerst in 't geheel niet bij. — Niet geheel, miss Lilly, er is eéne zonde, één leugen, die niet te vergeven is. 't Is onze moderne zonde tegen den heiligen geest: de zonde tegen den waarheidsgeest in de wetenschap, 't Mag zijn, dat die man uit nood dat handschrift vervaischt heeft, of dat hij door eerzucht was verblind — hij is de soldaat, die den eed aan 't vaandel breekt; ons vaandel is: trouw aan de waarheid. Wij zijn spiritist geworden, omdat onze eerlijkheid ons gebood, vroegere overtuigingen prijs te geven voor nieuwe feiten. Maar de waarheidsvorscher, hoe geneigd ook anders tot vergeven, is onverbiddelijk tegenover een bedriegen óók op dit gebied. Naast trouwbreuk aan de wetenschap, zijn alle gebroken liefdeseeden, kinderspel — hier

Sluiten