Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7iin «fpmiSLLilly' ï*°" de graaf °Pnieuw. en men kon aan

diSreïtn k u heum tenminste ni'et al de toorn van

haar niKvprHf e!1®ersc',te, — de scène had ongetwijfeld

Üok tpcrpn l f SWt gem[st'„al verzette hiï z'"ch daar zelf S • Zeker, miss Lilly ik moet u heden een vraag

r;%FLMlss Lmy -het is ,oor

de jaren van ons samenwonen, dat ik zóó voor u sta.

Hij stokte, de woorden wilden er bijna niet uit de herinnering aan deze jaren moest in hem opgekomen 'zijn

begonnenUzlj'„?'" "eerZi"en' ee'S' ™ <I&S

wil h°0r mij aan' Wanneer 'k ongelijk heb.

mnPt ii m l" £? UW vergiffenis afsmeeken, maar vragen moet ik. U hebt ons naar het park gestuurd — om twaalf

dalr hnlfin" WC 'etS .beIeven ~ we waren om twaalf uur FrnL?; \ T/e" Sfdaante verscheen — en het was bedrog. Ernestine stak daarachter, die ons gemeen bedriegen wilde...

Zijn stem zwol weer aan, het vertellen van de geschiedenis wekte den ingehouden toorn weer op, hij moest een

bliksemden °P d°Ch me" k°" Z'en hoe zijn 00gen

7» J*"'* steunde met haar beide handen vlak op de tafel.

gezicht F°g 3 (?°S'. ïCt 'icht str00mde helder over haar gezicht. En ze glimlachte, glimlachte maar aldoor. Ik bedacht hoeveel deze glimlach haar moest kosten, zelfs wannen i! g ons5huldlg was — deze beschuldiging uit den toornigen mond van den man, van wien ik hier de eenige was, die wist hoe zij hem haatte.

nnpn?eK,Eaar^Seconden lang was het zo° stil> da* ik door de

opene balcondeur, waar ik toevallig naast stond, heel in de verte weer het harde krak-krak van den vogel op de moerasweide hooren kon. P

verdeT? Nl" ~~ C"? Zd Üily eindel,ïk' en wat gebeurde

— Deze lei, de graaf hief die, welke bii Ernestine

meer »! hSf °mho°g' deze lei verborgen we aan het meer. Ik heb ze zelf verzegeld. Ze werd bii Ernestine gevonden, toen we haar gevangen hadden. De zeeels w,a[.en i>nge^hondeti- Deze andere lei lag op de oude afdruk vflneSpp"eh!hadf 26 d3ar neergeIe.gd- Ze bevat den heeft de sporen van^deToèt^

pfaïtsS aS.sVdreZSremet m,'jn op dezelve

Sluiten