Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

warming was aangebracht, waagde het een ondergeschikte, toen weder hetzelfde bevel werd voorgelezen, schuchter de opmerking te maken, dat een zoodanige voorzorgsmaatregel nu wel niet meer noodig was, daar toch in het nieuwe gebouw geen kachels aanwezig waren. De verstokte bureaucraat echter antwoordde daarop, het voorhoofd fronsend: „Meent ge dan, jongmensch, dat de beschikking van den secretaris-generaal door zulke onverschillige uiterlijke omstandigheden wordt beheerscht?"

Het is bekend, dat dergelijke gevallen ook bij dieren voorkomen ; ik wil hier slechts er aan herinneren, dat honden gewoon zijn zich om te draaien, voordat zij gaan liggen, en dat zoowel honden als katten met eene zekere voorliefde hunne uitwerpselen onder den grond begraven. Terecht heeft men er op gewezen, dat de hond, toen hij nog niet tot huisdier was vervormd, het gras moest neerdrukken, voordat hij zich neerlegde, en dat die handeling, duizenden jaren voortgezet, ook thans nog verricht wordt door zijne getemde nakomelingen. Zoo kan men het begraven der uitwerpselen verklaren. Buitenlieden, die ik somtijds vroeg, waarom die dieren dat deden, meenden, dat het uit zindelijkheid geschiedde. Die opvatting getuigt van den idealen zin dier menschen, en eveneens van hunne voorliefde voor reinheid, maar dat een hond, die zich b. v. met groot genot rondwentelt in den mest, plotseling een fanatiek voorstander der zindelijkheid zou worden, komt mij hoogst onwaarschijnlijk voor.

Dergelijke onjuiste gevolgtrekkingen vinden wij in groote menigte bij de oude schrijvers. Plinius verhaalt onder andere van den los, dat hij uit wangunst zijne urine begraaft, omdat daaruit een kostbare edelsteen ontstaat. Deze bewering is op zich zelf volkomen onwaar, en toch liggen er zeer juiste waarnemingen aan ten gronde. Zeer vele roofdieren hebben dezelfde gewoonte als honden en katten. De egoïstische Romein kon zich nu natuurlijk geen andere reden voorstellen dan deze, dat zij

Sluiten