is toegevoegd aan uw favorieten.

Hebben de dieren verstand?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan zou men zijne verwondering niet uitspreken over handelingen van dieren, die op dergelijke wijze evenzoo bij de met rede begaafde menschen worden waargenomen.

Men neemt gewoonlijk aan, dat de vroeger genoemde bureaucratische eigenschappen alleen bij verstokte pedanten worden waargenomen. Ik beweer daarentegen, dat niemand, zelfs de intelligentste mensch, geheel vrij is van aanvechtingen van bureaucratie.

De juristen gelden in het algemeen voor bijzonder scherpzinnige lieden. En toch, hoeveel bureaucratische opvattingen vinden wij ook bij hen. Zoo lezen wij in één der meest verbreide leerboeken over het strafrecht, geschreven door één der beroemdste Duitsche professoren, dat de hoofdstraf is de vrijheidsstraf. Dit is natuurlijk volkomen onjuist. De vrijheidsstraf is een straf voor den overtreder der wet, die nog eergevoel genoeg bezit, de opsluiting als een ramp te beschouwen. Maar er zijn genoeg vagebonden, die in den wintertijd winkelruiten ingooien, om een warm onderkomen te hebben. Nog niet lang geleden smeekte eene oude vrouw, die reeds herhaaldelijk gevangenisstraf had ondergaan, om toch vooral tot eene langdurige straf te worden veroordeeld, daar zij zich in de gevangenis het best bevond, omdat zij daar een geregeld leven leidde. Voor den neger, die zich met het grootste genoegen laat opsluiten, om eene behoorlijke verpleging te hebben, is vrijheidsberooving absoluut geen straf. Men kan trouwens wel als zeker beweren, dat zich nergens de macht van ingewortelde vooroordeelen sterker openbaart en meer gevaar oplevert, dan bij het bestuur der koloniën, zooals dit door vele natiën wordt uitgeoefend. Indien men een stelsel van bestuur invoert bij natuurvolkeren, waar nog eigenlijk niets te besturen is, dan is dit even dwaas als wanneer iemand eene negotie gaat drijven in vliegenstokken en zich daarvoor eene brandkast aanschaft of dubbele boekhouding daarbij invoert. Besturen, brandkast en dubbel boek-