Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gorilla verstaat de apentaal niet.

Allerlei onbegrijpelijke en merkwaardige feiten in de dierenwereld vloeien voort uit de omstandigheid, dat bepaalde diersoorten steeds gewoon zijn in troepen te leven. Als zoodanige dieren eenen zieken of gewonden makker dooden, dan handelen zij in de wildernis doelmatig, immers het dier, dat niet in staat zou zijn verder te trekken, zou de geheele kudde ophouden en daardoor voor deze het gevaar doen toenemen. In gevangenschap is daarentegen een zoo korte vorm van proces eene onnoodige wreedheid, daar er hier geen sprake van kan zijn, dat daardoor de vijanden in gunstige omstandigheden kunnen komen.

Er is misschien, om de beteekenis van het leven der dieren geïsoleerd of in kudden juist te beoordeelen, niets zóó zeer geschikt als het op zich zelf zeer merkwaardige verschijnsel, dat de gorilla de apentaal niet verstaat. Een bekend zoöloog trachtte voor ongeveér vijf en twintig jaar een gesprek te voeren met den jongen gorilla uit het Berlijnsche aquarium l). De geleerden trachtten te vergeefs eene verklaring te vinden voor het feit, dat de aap hun collega, die een gesprek met hem wenschte te voeren, in den neus beet, en toch is de zaak betrekkelijk eenvoudig. Vooraf mogen wij hier enkele opmerkingen ten beste geven over de dierentaal.

Toen jaren geleden de Amerikaan Garner zijn boek „De apentaal" in het licht gaf, was de geheele wereld verbaasd, alsof het hier volkomen nieuwe, nooit vermoede zaken gold. Inderdaad hebben echter reeds vóór hem tallooze natuuronderzoekers, vooral Duitschers aangetoond, dat ook de dieren verschillende geluiden kunnen voortbrengen, om zich onderling verstaanbaar te maken. Ieder, die zich slechts eenigszins heeft bezig gehouden met onze huisdieren, zal dit kunnen bevestigen. Het gekraai van den haan is geheel anders, als hij verschrikt op

') Zie voor bijzonderheden: Die Kölnische Zeitung 1903 Nr>. 487.

Dr. Th. Zell, Hebben de dieren verstand ? 3

Sluiten