Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vader moet worden toegekend aan den Dromaeus irroratus, eene soort van emoe. Immers hij bewaakt en beschermt niet alleen de jongen met offervaardigheid, maar hij verdedigt ze zelfs tegen hun eigen moeder. Doch men behoeft hierover niet zoo verbaasd te zijn, daar bij een aantal soorten van struisvogels alleen de mannetjes broeden. Zulke uitzonderingen komen voor. Gewoonlijk wordt tevens gezegd, dat de mannetjes grooter zijn dan de wijfjes, terwijl inderdaad b.v. bij zeehonden, een aantal soorten van walvisschen, roofvogels, zalmen, spinnen enz. de wijtjes veel grooter zijn dan de mannetjes. Terwijl deze steeds vechten om de gunst der wijfjes, is bij andere dieren juist het omgekeerde het geval. De meest gewetenlooze ouders vindt men,zooals bekend is, onder verschillende soorten van koekoeken; deze schijnen te handelen naar den levensregel van een aantal zwierbollen: voor ons het genoegen, voor anderen de arbeid. Op het eerste gezicht is er dus bij die verscheidenheid van verschijnselen geen wet te ontdekken, die tot eene verklaring van die verscheidenheid leidt. En toch zou ook hier dezelfde oorzaak overwegend kunnen zijn, die de dieren er toe leidt, in troepen of op zich zelf te leven. Waar de moeder (of bij de genoemde soort van emoe de vader) in staat is geheel alleen de jongen groot te brengen, daar bekommert zich de andere van het ouderenpaar niet om zijn kroost; waar de moeder daartoe niet in staat is, helpt haar de vader. Hieruit kunnen de volgende regels worden afgeleid. Omdat de jongen warmte en voedsel noodig hebben, is de vader het minst noodig bij zoogdieren, daar de moeder beide kan geven, zonder haar leger te verlaten. Bij de vogels daarentegen zullen zij die in het nest blijven bijna altijd goede vaders zijn, daar hunne jongen niet behoeven gezoogd te worden en langeren tijd noodig hebben, vóórdat zij het nest kunnen verlaten. De dieren, die uit het nest wegvliegen, en die zooals hoenders en eenden onmiddellijk hun eigen voedsel zoeken, kunnen daarentegen dikwijls ook

Sluiten