Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de nabijheid van mijne woning woont een koopman in dieren helaas in een kelder, en bovendien naar het noorden gelegen ! Als eens een enkele maal een kat voorbij het venster komt, kan men telkens zien, dat zij met loerende oogen als een tijger zich tot den sprong gereed maakt. Hoe gaarne zou zij zich te goed doen aan een vogel.

De tallooze honden, waarvan er dagelijks wel honderd voorbijloopen, nemen niet de minste notitie van de dieren, hoewel konijntjes, Guineesche biggetjes, eekhoorntjes enz. zijn uitgestald.

Hoe kan nu dat zoo totaal van elkander afwijkende gedrag verklaart! worden, daar toch zoowel hond als kat vroeger roofdieren zijn geweest ?

Dat de kat niet zoo veel verstandiger is dan de hond, ligt voor de hand. Ook staat het verschijnsel evenmin in verband met het vroeger besproken verschil tusschen sluipend en loopend roofdier.

Neen, het kan uitsuitend verklaard worden uit het verschil in de hoofdzintuigen bij beide dieren, waarover wij reeds vroeger hebben gesproken. Het voornaamste zintuig der katten is hun gezicht, hoewel zij oorspronkelijk in den nacht zagen; het voornaamste zintuig der honden is daarentegen de reuk.

Dat de hond beter kan ruiken dan de mensch, is een feit van algemeene bekendheid. Ten onrechte echter is de meening algemeen verspreid, dat hij even scherpe oogen heeft als een normaal mensch. Wel zijn er een ontzaglijk aantal bezitters van honden, die reeds lang tot de overtuiging gekomen zijn, dat dê honden in de werkelijkheid niet zoo bijzonder goed zien, doch onder de groote menigte bestaat nog de meening, dat zij een scherp gezicht hebben, en die meening is niet aan het wankelen te brengen.

In de natuur heerscht, zooals men kan opmerken, overal de wet der spaarzaamheid. Geen enkel dier, dat van horens is voorzien, heeft bovendien een scherp gebit. Ook het omgekeerde

Sluiten