Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dier wet is waar. Zoo kan ook geen enkel dier, dat uitnemend kan klimmen, tevens voortreffelijk loopen, en omgekeerd kan geen enkel dier, dat voortreffelijk kan loopen, ook goed

klimmen enz. *)

Zoo denkt dan ook de natuur er niet aan, om een schepsel, dat een goeden reuk heeft, tevens nog voortreffelijke oogen te geven. Alle scherpziende wezens, zooals menschen, apen, katten, giraffen, vogels enz. kunnen niet speuren, terwijl omgekeerd alle dieren met een scherp reukorgaan, zooals olifanten, runderen, paarden, beren, wolven, niet goed zien. Het is eene vaste wet: Hoe beter de oogen zijn, des te slechter is de reuk; hoe beter de reuk, des te slechter zijn de oogen.

Daarom kunnen de dieren met de scherpste oogen, de vogels, het slechtst ruiken, en hebben omgekeerd de beste speurders, dus de dieren met bewegelijken neus, zooals de olifant, het wilde zwijn, het neusdier enz. de zwakste oogen.

Na het voorgaande is het verschil in gedrag tusschen hond en kat volkomen duidelijk. De lichtstralen, die van de dieren uitgaan, die zich in den kelder bevinden, vallen door het venster, en hunne aanwezigheid wordt dus door menschen, apen, katten, vogels en vooral roofdieren enz. waargenomen. De uitwasemingen echter, die van die dieren uitgaang, aan niet door het venster, en worden dus door de voorbijloopende honden niet geroken. Het venster is dus voor dieren, wier hoofdorgaan de oogen is, eene zeer verstandige inrichting, voor dieren, wier hoofdorgaan de neus is, eene zeer onpractische inrichting.

Daar de hond zich wegens zijn zwak gezicht, zelfs in de onmiddellijke nabijheid van een voorwerp, nooit op zijne oogen verlaat, loopt hij onverschillig langs het venster.

De toestand zou geheel anders zijn, als de dieren in een groote kist met luchtgaten op straat stonden. Menschen en

1) Zie hoofdst. IV.

Sluiten