Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nabijheid niet veel beter, en daarom moet het steeds met de grootste nauwkeurigheid op de richting van den wind letten, om zich door zijn voornaamste orgaan, den neus, er van op de hoogte te stellen, of hier een vijand loert of niet. Bij ongunstigen wind kan het dus het dier met zwak gezicht overkomen, dat het onmiddellijk op zijn vijand afkomt.

Enkele woorden kunnen hier nog gewijd worden aan de plaats der oogen. Daar de scherpziende vogels de oogen op zijde hebben — wat natuurlijk zeer practisch is, daar anders de ontzaglijke trekking in de lucht, die bij het vliegen ontstaat, het gezichtsvermogen zeer zoude benadeelen, en ook tevens het gezichtsveld naar achteren is uitgebreid — zoo blijkt daaruit, dat de plaats der oogen op zichzelf de gezichtsterkte der oogen noch kan vermeerderen, noch verminderen, maar alleen het gezichtsveld verplaatst. De verschuiving van het gezichtsveld bij plantenetende dieren, zooals paarden, herten enz. heeft het voordeel, dat zij daardoor in staat zijn roofdieren, die in den rug komen aansluipen, — door de beweging van die dieren — te herkennen. De roofdieren zelf behoeven niet op vervolgers te letten, daarom hebben leeuwen enz. hunne oogen aan de voorzijde. Bij die roofdieren echter, die zich veel in struikgewas of in holen ophouden, is de zijdelingsche ligging der oogen zeer practisch.

Dat het uitsluitend zwakte van gezichtsvermogen is, die voornamelijk het schrikken der paarden veroorzaakt, en niet ook, zooals gewoonlijk wordt aangenomen, het feit, dat zij de voorwerpen vergroot zien, blijkt zonder den minsten twijfel hieruit, dat paarden slooten en sluitboomen en ook de hoogte der deuropening in den stal op de juiste grootte weten te schatten.

Men kan de dieren dus naar gelang van hun voornaamste orgaan onderscheiden in die waarbij de oogen en die waarbij de neus de voornaamste rol speelt. Wij bedoelen hiermede natuurlijk volstrekt niet, afbreuk te doen aan de fundamenteele verdeeling van gewervelde dieren enz., doch wenschen

Sluiten