Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al openbaart zich dit op eene eigenaardige wijze. A 11e prikkels, die hunne zintuigen te sterk prikkelen, zijn hun onaangenaam. Zij toonen zich het minst gevoelig voor lichtprikkels, doch het sterkst reageeren zij op luide of schelle tonen en scherpe geuren. Het gelui van klokken en muziek doet hen janken ; eau de cologne, geest van salmiak, ether en dergelijke doen ze in den waren zin van het woord ontstellen als men hun die onder den neus houdt. Bij vele honden is de reuk op buitengewone wijze ontwikkeld en bereikt zij eene hoogte, die wij ons werkelijk niet kunnen voorstellen. Hoe belangrijk de reukzin is voor het leven der honden, blijkt treffend uit onderzoekingen, die Biffi en na hem Schiff hebben gedaan. Bij zuigende honden sneden zij de reukzenuw en de reukkolf door. Nadat dit geschied was, kropen de hondjes schijnbaar gezond op hunne ligplaats rond; doch zij konden de tepels der moeder niet meer vinden, en er bleef niets anders over, dan ze met een spuitje te voeden. Zij deden pogingen om te zuigen aan een verwarmde schapenvacht en merkten gewoonlijk eerst de nabijheid der moeder door aanraking. Als zij begonnen te loopen, verdwaalden zij en vonden zij hunne ligplaats niet terug. Vleesch en brood in de melk lieten zij liggen, en verkozen later het vleesch niet boven de melk, het voedsel namen zij alleen waar door het gezicht, en zij lieten zich dan ook gemakkelijk op de vreemdsoortigste wijze beet nemen. Vochtigheid en warmte van een voorwerp brachten hen daarbij dikwijls op een dwaalspoor. Droog vleesch lieten zij liggen, maar hun eigen urine en hun eigen drek likten zij op. Van zwaveligzuur en andere sterke geuren namen zij niet de minste notitie; ammoniak en ether brachten na eenigen tijd, maar eerst veel later dan bij andere honden, niezen te weeg. Toen zij grooter werden, vertoonden zij niet de minste aanhankelijkheid aan menschen."

Als Brehm ook het gezicht der honden voor scherp houdt, verkeert hij in een dwaling. Hoe zouden die ontzaglijke ver-

Sluiten