Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorkomen, zooals olifanten, rhinocerossen, buffels enz. zeker van, dat zij zwak van gezicht zijn ?

Zoo zegt bijvoorbeeld von Wissmann, die het feit als bekend onderstelt, uitdrukkelijk van den rhinoceros, wiens scherpen reuk hij uitdrukkelijk doet uitkomen i): „Maar het gezicht is zeer slecht ontwikkeld, zooals dit het geval is bij alle reuzen van het vaste land en de wilde zwijnenDit moet wel het geval zijn, daar op het vrije veld een dier of zelfs eene kudde den jager zou moeten zien, als het gezichtsvermogen goed ontwikkeld was. Ditzelfde geldt van de gems (zie blz. 85).

Evenzoo is het bekend van een zeehond, dat de mensch hem op jacht kan opjagen, door zich als een rob heen en weer te bewegen. Hij komt dan gewoonlijk nader zwemmen, omdat hij meent een lotgenoot te ontmoeten. Hoe zou een dier met scherpe oogen zich zóó kunnen laten beetnemen ?

Bij dieren uit de steppen of bij waterdieren is het dus gemakkelijker te ontdekken, dat zij zwak van gezicht zijn, dan bij dieren van het woud.

4°. Huisdieren en wilde dieren. Als men de huisdieren tot voorbeeld wil nemen, moet men steeds de grootste voorzichtigheid in acht nemen, daar de huisdieren niet onbelangrijk van hunne wilde verwanten afwijken.

Evenals de bewoner der groote steden, door den ingespannen arbeid met zijne oogen op korten afstand, dikwijls bijziend is, zoo vindt men ook in de groote steden honden, wier neus door de scherpe uitwasemingen in apotheken, sigarenwinkels enz. zóó achteruit is gegaan, dat zij in de vrije natuur bijna over hoenders struikelen. Men zou ze dus als het ware reukbijziend kunnen noemen.

Het is dan ook, als men een voorbeeld wil aanhalen, in de eerste plaats natuurlijk, dat men een exemplaar moet kiezen,

1) In den Wildnissen Afrikas und Asiens" blz. 44.

Sluiten