Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken aanziet met eene gelaatsuitdrukking, die de vraag beteekent, of het wel in mijne bovenverdieping in orde is. Doch ik ben daaraan reeds zóó gewend, dat ik mij zulke kleinigheden niet meer aantrek. Hoe zou ik ooit de boven gegeven verklaringen hebben kunnen geven of mijne tot nu toe verschenen boeken hebben kunnen schrijven, indien ik niet steeds mijn eigen weg was gevolgd !

Zeker zouden een veel grooter aantal menschen honden houden, als deze niet de eigenaardige gewoonte hadden, vooruitspringende plaatsen nat te maken. Vooral voor dames is dat op licht te begrijpen gronden zeer hinderlijk. Waarom doen zij dat? De kat, het paard, het rund enz. denken er immers niet aan, iets dergelijks te doen.

Dat men in eene courant eene dergelijke vraag niet kan bespreken, ligt aan onze vreemde opvattingen omtrent fatsoen en gepastheid. Een jonge dame mag zich bij ons op een bal zóó decolleteeren dat men haar boezem kan zien; zij mag ook den schouwburg bezoeken, als daar stukken worden opgevoerd, waarin vraagstukken over het huwelijksleven op zoodanige wijze worden behandeld, dat het zelfs oude heeren te kras wordt — dat alles is geoorloofd en in overeenstemming met onze begrippen van fatsoen, maar om te durven spreken over eene zoo natuurlijke verrichting, zou, zooals van zelf spreekt, in de hoogste mate ongepast zijn !

Alleen uit een zoodanige valsche voorstelling kan ik mij verklaren, dat men niet reeds langen tijd de ware reden heeft gevonden, die ons een diepen blik in de wijsheid der natuur mogelijk maakt.

Een overigens zeer bekwaam en ontwikkeld geneeskundige, met wien ik de vraag besprak, waarom de honden vooruitspringende plaatsen natmaken, gaf als zijne meening te kennen, dat de oorzaak hierin gelegen was, dat de honden lijden aan een catarrhe van de blaas!

Sluiten