Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te begrijpen, dat zij deze gevolgtrekking maken. Toch is deze, zooals wij later zullen zien, volkomen onjuist. Dergelijke verkeerde gevolgtrekkingen kunnen wij in groote mate zien maken. Zoo is bijvoorbeeld de meening algemeen verspreid, dat een sperwer in een koekoek verandert. Zeer juist wordt die meening reeds bestreden door een oud natuuronderzoeker, die mededeelt, dat hij zelf heeft gezien, hoe een sperwer een koekoek heeft aangevallen. Terwijl reeds het gelijktijdig bestaan van beide dieren eene verandering van het ééne dier in het andere uitsluit, is het bovendien niet te begrijpen, hoe iemand zichzelf in een anderen vorm kan aanvallen. Hoe is nu die meening ontstaan ? Het volgende feit is de aanleiding tot die dwaze meening. De sperwer verlaat in het voorjaar de plaatsen, waar de koekoek verschijnt; in den herfst geschiedt het omgekeerde.

Wat omtrent den raaf wordt verteld, werd ook onder andere van den gier beweerd; reeds Plinius heeft medegedeeld, dat deze voortreffelijk speurde. Deze meening is nog tot in de vorige eeuw door de uitnemendste natuuronderzoekers verdedigd. Brehm bestrijdt die opvatting en dat wel met argumenten, die niet te weerleggen zijn. Toch heeft hij zich ten opzichte van het boomkruipertje aan een dergelijke dwaling schuldig gemaakt.

Een goed waarnemer van dieren, met wien ik mij onderhield over het vraagstuk, of vogels kunnen speuren, beantwoordde die vraag bevestigend en gaf daarvoor onder andere dit argument: In zijne woonplaats was het, zooals hij beweerde, gebruikelijk, oude honden uit te koken, om uit het vet wagensmeer te maken. Wanneer nu de afval, vooral de botten, op het veld waren gebracht, duurde het geen half uur, of er waren daar meer dan honderd kraaien bijeen. Dit feit kon, zoo meende hij, alleen verklaard worden door het fijne speuren der dieren.

Ook hier zijn weder uit op zich zelf juiste waarnemingen onjuiste gevolgtrekkingen afgeleid. Dat kraaien, evenals in het algemeen alle vogels, voortreffelijk kunnen zien, daarover heerscht

Sluiten