Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

platte land dag aan dag in de vuilste poelen rondbewegen, blindheid regel zijn. Men vrage nu eens een bewoner van het land, of hij ooit iets daarvan heeft waargenomen.

Nog andere voorbeelden van de wet der spaarzaamheid.

Goede klimmers zijn slechte loopers en omgekeerd.

De juistheid van de grondwet der spaarzaamheid in de huishouding der natuur blijkt ook hieruit, dat een dier des te slechter kan loopen, naar mate het beter kan klimmen. Ook het omgekeerde van die wet geldt. Ik zal dit trachten te motiveeren l).

Niet alleen tusschen horens en gebit of tusschen oogen en neus, maar ook tusschen klimmen en loopen, in het algemeen zelfs tusschen de verschillende wijzen van zich te verplaatsen, bestaat een dergelijk verband. Ook hier komt de lexparsimoniat-) tot haar recht; of het ééne óf het andere, nooit beide te zamen.

Oppervlakkig zoude men zeggen, dat de verklaring voor die wet voor de hand ligt. Wil het dier zich op een bepaalde wijze bewegen, dan moet het lichaam op een bepaalde wijze zijn gebouwd, en dit sluit van zelf reeds uit, dat het dier zich gemakkelijk op een andere wijze zou bewegen.

Dat deze redeneering geen steek houdt, zal blijken, wanneer men de zoo aanstonds volgende feiten in het oog houdt.

Hoe weinig het bekend is, dat er een bepaald verband bestaat tusschen klimmen en loopen, moge uit de volgende gebeurtenis blijken: Ik vergezelde een mijner kennissen op de jacht, toen ik plotseling op het veld een groote kat waarnam, die zich ijverig bezig hield met de muizenjacht. Daar de hond van mijn vriend een zeer mooi, maar nog jong dier was, vreesde ik, dat bij een strijd tusschen hond en kat de eerste

1) Zie Zeitgeist No. 46 van 18 November 1901.

2) Wet der spaarzaamheid.

Sluiten