Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het er slecht zou afbrengen, vooral daar de katten bij de verdediging met voorliefde een aanval doen op de oogen. Op dien grond raadde ik hem aan, het trouwe schepsel liever vast te houden. Tegen verwachting meende echter de ervaren jager, dat ik mij niet bezorgd behoefde te maken, daar de kat ongetwijfeld de boomen zoude bereiken, die ongeveer een kilometer verwijderd waren, voordat de hond haar kon pakken. Toen ik dit met kracht bestreed, drong hij er bij mij op aan, er om te wedden, welke weddenschap ik aannam en natuurlijk met glans won. In een oogenblik had de jachthond de kat ingehaald, hoewel de kat den hond tijdig genoeg bemerkte en in groote sprongen wegholde.

Gelukkig hebben zij elkander geen letsel berokkend, daar de kat zich flink wist te verdedigen en de hond nog niet voldoende geoefend was, om de kat op de juiste wijze te pakken. Mijn vriend was echter zeer verbaasd en zeide, dat hij er bepaald op gerekend had de weddenschap te winnen, daar hij te huis ook een kat had, die door zijn hond met voorliefde achtervolgd werd. Tot nu toe was het den hond nog nooit gelukt de kat in te halen. Dit feit is natuurlijk niet zoo verwonderlijk. Men kan dikwijls waarnemen, dat katten zich steeds zóó weten op te stellen, dat zij in één sprong of ten minste binnen den kortst mogelijken tijd een voorwerp kunnen bereiken, waar zij tegen eiken aanval beveiligd zijn. Doch dat een klimmend dier sneller kan loopen dan een loopend dier, acht ik onmogelijk.

De gestelde wet moet natuurlijk cum grano sa/is worden opgevat. Onder loopende dieren versta ik de zoodanige dieren, die alleen hun buit vervolgen of zich trachten te redden door loopen, zooals de hond, de wolf, de haas, het hert, de ree enz. Heeft het dier nog andere middelen om te vervolgen of zich te redden, zooals b. v. door zwemmen, door zich in te graven zooals het konijn enz., dan is de geschiktheid om te loopen

Sluiten