Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den reeds meermalen genoemden hoogleeraar in de dierkunde, Dr. Jager, tot titel dragende : „Die Entdeckung der Secle." Het spijt mij vreeselijk, dat ik dit hoogst belangrijke werk niet vroeger heb leeren kennen. Zooals gebleken is, ben ik in een aantal fundamenteele zaken zijn besliste tegenstander, maar dit verandert volstrekt niets aan het feit, dat zijn boek een aantal waarheden bevat en in ieder geval een opwekkenden invloed uitoefent.

In dat boek zag ik tot mijn blijde verrassing, dat Professor Jager het door mij vermoede verband als een bekend feit behandelt.

Ook hier bestaat bij menschen en dieren een overeenkomstige wijze van handelen, l).

Het is een bekende zaak, dat een winkeljuffrouw liever een aantal heeren bedient dan ééne dame. De oorzaak kan niet hierin gelegen zijn, dat een heer minder afdingt dan een dame, immers vrouwen verhuren ook liever kamers aan mannen dan aan vrouwen, zelfs al geven de laatsten in haar optreden geen enkele reden tot klachten en al betalen zij dezelfde huur. Hier moet zich dus dezelfde geheimzinnige aantrekkingskracht openbaren, die zoo dikwijls op den voorgrond treedt tusschen verschillende geslachten. Een dergelijke verhouding bestaat echter ook tusschen mannelijke dieren en vrouwen en tusschen vrouwelijke dieren en mannen.

Misschien kan hieruit ook de jalousie van den leeuw verklaard worden, die de leeuwin verscheurt, om haar niet aan den vreemden man over te laten.

Volgens de mededeelingen der reizigers sparen de beren van Kamschatka de vrouwen, maar vallen zij de mannen aan. — Misschien kan ook hieruit verklaard worden, dat de leeuw van Florence, die losgebroken was, de moeder grootmoedig spaarde, die hem te gemoet vloog om haar kind te redden.

1) Vergelijk: „Die Tiere und das schöne Geschlecht, Welt und Haus, 1902, No. 35.

Sluiten