is toegevoegd aan uw favorieten.

M. Tullii Ciceronis De divinatione

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze uitgave van Cicero's de divinatione richt zich in de eerste plaats tot leerlingen van de beide hoogste klassen der gymnasia.

Terecht merkt Thoresen op (in de voorrede van zijn uitgave voor Deensche scholen), dat er genoeg leesstof is van historisch, doch niet van philosophisch proza en dat de divinatione zich bijzonder voor schoollectuur leent door de populaire behandeling, de levendige vertellingen en anecdoten.

Mijn doel bij deze bewerking was door korte aanteekeningen den leerling de lectuur te vergemakkelijken. Een inleiding scheen mij gewenscht om de philosophische denkbeelden een weinig duidelijker te maken, welke in de divinatione eenigzins zonderling kunnen schijnen aan een lezer, die een vreemdeling is in de Grieksche philosofie. Ik heb die denkbeelden trachten te verduidelijken door ze te plaatsen in hun historisch verband. Mocht ik slechts ten deele hierin geslaagd zijn dan zal de docent het ontbrekende door mondelinge toelichting kunnen aanvullen. In de eerste plaats heb ik naar kortheid gestreefd en naar overzichtelijkheid. Daarom zijn de plaatsen, welke besproken worden in de inleiding, klein gedrukt en de namen der wijsgeeren vet gedrukt, waar ze 't eerst voorkomen.

De tekst is die van C. F. W. Müller. Alleen heb ik den superlatief-uitgang overal op - imus gegeven, ook waar Müller - utnus leest.

Een woord van oprechten dank breng ik aan mijn