Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lo«igïbears,l°"®t.enko<liggbouwsel;o"™ de kap die aan-

vleugeldf'vH^gWaa^taan^M^roeri^e^^aan-schem^erin-

^ss^SfSSSSB

SS2 demS"jeo1e1rg„I!ê„«>r

vene poorten' naar waar d'oude Theems z„n seholven

SC£ :ein%S|&°tnnen dfstoom loens, e„ gloei, zwaaiden gedroehtt* En'een

r *de SM»*- "1° Lr <=

Sluiten