is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebied van het geheimzinnige

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inensch als niet bestaande is. Het profetisme, of 't spreken onder hoogere bezieling en verlichting staat met de zienersgave in verband, is er meestal mee gepaard, maar moet er toch van onderscheiden worden, liet zien en hooren kan eene plotselinge, tijdelijke, weer voorbijgaande eigenschap zijn, die onder bepaalde invloeden of omstandigheden ontstaat, en weer verdwijnt als die invloeden ophouden, die omstandigheden zich wijzigen; het kan ook eene blijvende eigenschap zijn, zoodat de mensch, die deze eigenschap bezit, meer bepaald «ziener» kan genoemd worden. Deze blijvende zienersgave kan aangeboren of opgewekt zijn. Opgewekt kan zij worden oin niet ineer te verdwijnen, b, v. door magnetisme. Is zij aangeboren, dan is zulk een mensch een geboren ziener en geroepen tot eene bijzondere, taak. Is zij opgewekt, dan kan ze afhankelijk blijven (van die opwekking) of ook onafhankelijk worden. De zienersgave kan zich ook voordoen bij abnormaliteit des liehaams; in ziekte, bij bedwelming, op het sterfbed. Het «zien» eu «hooren» van geestelijke objecten kan plaats hebben in slapenden en in wakenden toestand. Het kan in het laatste geval zelfs zóó zeer aan het gewone zien en hooren gelijk worden, dat de ziener zich niet eens bewust is, dat hij in een verhoogden toestand verkeert, en de objecten van zijn zien en hooren door anderen niet waargenomen worden.

Die objecten zelf kunnen ook zeer verschillend zijn. Zij varieeren van het meest banale tot het meest verhevene. Zij bestaan nu eens uit fantastische beelden, waaraan geen realiteit ten grondslag ligt, maar die eene gedachte in beeld brengen, — symbolische visioenen, — dan weer uit beelden aan de werkelijkheid ontleend, hetzij aan het afwezige, hetzij aan het verledene, hetzij aan het toekomstige. Zij bevatten dikwijls dingen, die nooit met't natuurlijke gezichtsvermogen kuiuieii worden waargenomen, b v. het inwendige van het menschelijk lichaam, of de toestanden en tooneelen uit de heinelsche wereld of op andere hemellichamen. Zij bevatten ook dikwijls de beelden van het geestelijk bestaan van den mensch, zijne inwendige geschiedenis.

Kortom, zoowel wat den vorm als wat de inhoud betreft is er in de zienersgave eene zeer groote verscheidenheid.

Als aangeboren, natuurlijke zienersgave moet in de eerste plaats