Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne graden het geheele somnambulisme bij het groote publiek in diskrediet gekomen. Het blijft natuurlijk mogelijk — en komt voor — dat er opzettelijk bedrog gepleegd wordt, maar veel meer komt het voor, dat de maguetizeur en zijne somnambule beiden ter goeder trouw zijn, doch dat de somnambule niet in den eigenlijken helderzienden toestand is gekomen, maar gebleven is op de de grenzen van dien toestand, waar de droombeelden en denkbeelden uit eigen geest zich mengen inet de zuiver visionaire beelden.

Er zijn verschillende graden in den magnetischen slaap. De eerste is de onbetrouwbare, wanneer het helderzien begint, maar nog onzuiver is. De tweede is de zuiver visionaire toestand, wanneer de somnambule zuiver en juist kan waarnemen, doch onderworpen blijft aan den wil van den maguetizeur. De derde toestand is een van nog liooger helderheid en dieper slaap. In dien toestand emancipeert de somnambule zich van den maguetizeur en kan op eigen gelegenheid waarnemingen doen. En eindelijk kan men nog een vierden toestand onderscheiden, die echter zelden voorkomt en alleen bij bijzonder met de zienersgave begiftigde personen. Dan is er geen maguetizeur meer noodig: de somnambule komt spontaan in den verhoogden, helderzienden toestand en kan in dien toestand vrij waarnemingen doen. Deze toestand komt overeen met de ekstase of het »iu den geest zijn», waarvan in den Bijbel gesproken wordt. Het is deze toestand, die het middel geweest is in verschillende tijden tot //openbaring». Het «gezichten zien,» waarvan in den Bijbel gesproken wordt, en waarvan wij zoovele voorbeelden daar verhaald vinden, heeft plaats in dezen toestand van verhoogd helderzien, van ekstase. Daniël, Ezechiël, de ziener op Patmos, zij ontvingen hunne «gezichten», terwijl zij in dien toestand verkeerden. En vele «heiligen» der kerk hadden ook in dien toestand de verhevenste en schoonste visioenen. Ook Swedenborg, Erederike Haufife en Davis kenden dien toestand. De eerste was nooit gemagnetizeerd, maar was om zoo te zeggen spontaan gekomen tot die toestanden van ekstase, waarin zijn geest zijn lichaam verlaten en tijdelijk de wereld der geesten bezoeken kon. Frederike Hautte daarentegen was lang gemagnetizeerd en was onder behandeling van Dr. Justinus Kemer langzamerhand gekomen tot dien hoogeren toestand, waarin zij de merkwaardigste wuainc-

Sluiten