Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de zieners en zieneressen dikwijls dingen zien, die aan de werkeliikheid beantwoorden, komen wij tot het resultaat, dat, hoe onverklaarbaar ook die gave moge zijn en hoe betreklijk gering ook het getal personen, die ze bezitten, toch deze gave geacht moet worden een middel tot waarneming te zijn vau wat met de gewone zintuigen „iet kan waargenomen worden, en mitsdien een bron van kennis ou een gebied, dat tot dusverre aau de wetenschappelijke waarnemi„<r onttrokken was. De ontwikkeling en zuivering dezer gave m0et dus geacht worden van het grootste belang te zijn voor de wetenschap en voor de menschheid in het algemeen.

Sluiten