Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

magische werking van den wil en de begeerte handei ik straks.

Het geloof aan de macht van tooverformulen openbaart zich verder in de Joodsche wet over het vloekwater, dat de van overspel beschuldigde vrouw moest drinken. Een priester schreef eene vreeselijke vervloeking op een strook perkament, en wiescli daarna dat perkament af in een bak met water. Dat water moest de beschuldigde drinken, en heette vloekwater, en men geloofde, dat wanneer zij dat vloekwater, en zoo den in het water afgewasschen vloek dronk zij als zij schuldig was dat alles ondervinden zou. wat in dien vloek was gezegd Evenzoo zien wij het geloof aan de magische kracht van heilige woorden in de gewoonte der Joden om spreuken uit het O. T. in een kastje op den arm, het voorhoofd of aan de deurpost te binden, en in de gewoonte der Arabieren hetzelfde te doen met spreuken uit den Koran.

Verder bestaat het geloof in tooverformules nog zeer algemeen bij hen, die in het //belezen» of «bespreken» gelooven. Tn Drente, waar deze soort van tooverij zeer veel gevonden wordt, deelde mij eens een oude man als een van vader op zoon overgeleverd geheim een spreuk mee, die de macht bezat, gelijk hij vast geloofde, oin booze zweren bij menschen en beesten te doen verdwijnen. Het kostte mij moeite de woorden van de tooverforinule te vernemen, en alleen op mijn aandringen deelde hij ze mij mee, als een kostbaar geheim, terwijl ik gevoelde, dat hij meende nu mij, met die formule, ook de macht gegeven te hebben booze zweren te genezen. Ik 'neb nooit de kracht der formule beproefd, en zal dat ook nooit doen, omdat de woorden op mijne lippen aan profanie zouden grenzen. Waarschijnlijk zouden zij ook hun werking missen; want ongetwijfeld moet de magische werking hier ook toegeschreven worden aan den eerbied, waarmee zulk eene heilige formule wordt uitgesproken, vereenigd met de intentie, de geconcentreerde wilskracht, om de zweer te genezen. Ook zal de magische werking niet buitengesloten'zijn. De formule luidde (in Drentsch dialekt): «Deze zweer wil ik doen verkwienen en verdwienen in den naam van God Vader, God Zoon en God Heilige Geest.» Bij het langzaam uitspreken dezer tooverformule werd door den «belezer» zacht met den wijsvinger rondom de zweer gestreken. De genezing van zweren door dit belezen — althans intredende terstond na de belezing — is door

Sluiten