is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gebied van het geheimzinnige

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat naar die fles anderen en als het ware zich met de ziel des anderen vereenigt, werkt niet alleen sympathiek, veroorzaakt niet alleen eeu mede-voelen van het lijden, maar ook heilzaam, d. i lijden verlichtend en wegnemend. Wanneer de moeder teeder de hand legt op het hoofd van haar lijdend kind, dan oefent zij een magisch verzachtende en genezende werking uit. Wie zal zeggen, hoe menig kranke genezen werd door de verborgen magische werking der reine liefde van eene edele, toegewijde ziel!

Ook bij de zuiver magnetische genezing is de liefde, in den zin van welwillende begeerte om goed te doen, een machtige factor. Zij brengt het magnetisch fluïde in beweging, en hoe sterker zij is, des te overvloediger en rijker zal dat fluïde uitstroomen. Het is het magnetisch fluïde, dat de genezing bewerkt; maar het is de liefde, die aan dat fluïde de genezende werking geeft. Het fluïde staat in verband met lichaam en ziel. Het lichaam scheidt het af door middel der zenuwen; de ziel echter kleurt liet, geeft het zijn karakter, maakt het heilzaam of verstorend. Is de ziel sympathiek, vervult medelijden en eene welwillende, liefdevolle gezindheid het hart, dan zal het magnetisch fluïde heilzaam en genezend werken. Is daarentegen de ziel antipathiek, is ze met haat en bitterheid vervuld, dan zal eene handoplegging, of zelfs reeds een fascineerende blik, storend en ontstemmend werken in het organisme van den aangeraakten of gefascineerden. Dit is de waarheid van »de kwade hand" en «liet booze oog».

Hoe sterk nu ook deze beide geestelijk-magische krachten, wilskracht en liefde, zijn, zij worden in kracht en werking overtroffen door de derde en hoogste geestelijk-magische kracht, het gebed. Hierbij denken wij niet aan wat «gebed» genoemd wordt, maar het niet is, het prevelen van woorden, die men uit gewoonte en gedachteloos herhaalt. Al bestaan zulke opgezegde gebeden ook uit de schoonste woorden, zij hebben niets gemeen met liet gebed des harten, waarbij de ziel opgaat naar boven, zooals de vlam van het altaar opstijgt. Dat gebed heeft een magische kracht, ook zelfs al wordt het geuit in gebrekkige woorden, of al richt men het tot machten of personen, aan wie men ten onrechte goddelijke eer toekent. Een gebed des harten, gericht tot «de heilige Maagd,»