Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het meervoud va., «mediums, dan van «med.a», dat wel taalkundig juister, ...aar voor de meeste met de latijnsche meervouas-

vormen onbekende menschen onbegrijpelijk is.

De erkenning van het bestaan dezer eigenschap sluit in de erkenning van het bestaan va,, eene geestenwereld, en van de mogelijkheid eener gemeenschap met die wereld door imddel der mediums. Hij die niet gelooft aan het bestaan van die geestenwereld en van die gemeenschap moge de verschijnselen van de mediumniteit niet kunnen loochenen, hij kan die verschijnselen me bestempelen met den naam «mediumniteit», omdat het denkbeeld van «bemiddeling* ook het denkbeeld van twee werelden insluit,

tusschen welke die bemiddeling plaats heeft. . +

Toch rekent men tot de mediumniteit eigenschappen, die me het karakter hebben van bemiddeling tusschen de twee werelden, d i waarbij er van "geesten-/ geen sprake is, doch die de geestelijke aanleg des menschen en zijn verwantschap met de geestel.jke wereld of de wereld der geesten duidelijk openbaren, en daarom ook tot het gebied der mediumniteit gebracht worden. Dit is het geval met de zienersgave, waarover ik in het eerste hoofdstuk handelde; dit is tot zekere hoogte ook het geval b.j de magie voor zoover namelijk de magische werkingen samenvallen of verwant

zijn met mediamieke, verschijnselen.

Bij de behandeling van de mediumniteit gaan w.j niet uit van de geesten, die zich van die eigenschap bedienen om zich te manifesteeren, maar van de menschen, b.j wie die eigenschap aangetroffen wordt Eerst in het volgende hoofdstuk beschouwen wij de zaak van de andere zijde; klimmen als het ware langs de medi-

umniteit op tot de wereld der geesten.

De eerste vraag, die zich voordoet, is de vraag, of de mediumniteit eene eigenschap is, die slechts bij bijzondere personen zich vertoont, dan wel of zij eene algemeen menschelijke eigenschap is. Voor de eerste opvatting schijnt de ervaring te ple.ten, die ons leert dat er op de honderd menschen slechts enkele personen zijn, die als //sterke mediums// aan het licht treden; dat in een kring van personen, die zich aan het onderzoek dezer verschijnselen wagen, meestal sommigen wel, auderen niet //medium// blijken te zijn. Voor de tweede opvatting echter pleit, dat er in het «medium// zijn, ">

Sluiten