Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en onderwijs of door toevallige omstandigheden opgewekt wordt, en dat anders sluimerend zou gebleven zijn. Toch moet ook het spontane genie, dat krachtens zijn aard zelf zich openbaart, door leiding en onderwijs gezuiverd, geleid en gevormd worden. Zoo is het ook met het mediumschap. Er is een spontaan mediumschap, dat zich onmiskenbaar, soms reeds in de vroegste kindsheid, openbaart, en zich baan breekt, ondanks de meest ongunstige omstandigheden. Zulke spontane mediums zijn er in alle tijden geweest; het zijn de mannen en vrouwen, die als leiders vau hunne tijdgenooten zijn opgetreden, vast overtuigd vau hunne hoogere roeping; maar ook de ongelukkigen, die een speelbal werden van demonen, en in treurige bezetenheid of waanzin hun leven slijten moesten, behoorden voor een groot gedeelte tot die spontane mediums, 111 wie de mediamieke aanleg zeer sterk ontwikkeld was, en die daardoor het kanaal van goede, of de speelbal van slechte, onreine geesten werden. Er is echter ook een kunstmatig opgewekt mediumschap. Het is dit mediumschap, dat het meeste voorkomt op de spiritualistische séances. De meeste der mediums, door wier bemiddeling in die seances zich geesten manifesteeren, zijn menschen, die vroeger nooit iets van hun mediumniteit bemerkten, of althans die verschijnselen, die er van getuigden, niet als zoodanig hadden herkend. De meeste ontdekken eerst in eene se'ance, dat zij «mediums» zijn.

Beschouwen wij nu achtereenvolgens de verschillende vormen der mediumniteit, verdeeld in de drie, zooeven genoemde groepen, de physische, psychische en pneumatische mediumniteit.

Physische mediumniteit. Deze bestaat daar, waar door de zich manifesteerende geesten aan liet medium of aan meerdere mediums magnetische kracht, levensfluïde onttrokken wordt, en dit, vereeuwigd met hun eigen levensfluïde of magnetisme, gebruikt wordt om vreemde physische verschijnselen tot stand te brengen.

Een der eerste vormen vau deze mediumniteit is het tikken of kloppen in of op verschillende voorwerpen. Dit verschijnsel doet zich zoowel bij de spontane als bij de opgewekte of kunstmatige mediumniteit voor, eu is een zeer bekend pheuomeen in c e geschiedenissen van spookhuizen en van //duivelskunst». Het aantal goed geconstateerde gevalleu van huizen, waarin eene onzichtbare macht klopte en hamerde, die door geen politie ontdekt, door geen

Sluiten